Glosář

ABS Archiv bezpečnostních složek
A ÚPN Archiv Ústavu pamäti naroda
a. č. archivní číslo
„Agenti chodci“,
„Agenti sabotéři“
Hranici překračovaly i osoby, které byly ve spojení se zpravodajskými službami demokratických států a plnily úlohu kurýrů, převaděčů, resp. vyvíjely odbojovou činnost. V žádném případě však nelze bez hodnověrných důkazů a srovnání různých druhů archivních dokumentů ztotožňovat kohokoli z usmrcených na hranici s touto skupinou jen na základě nekritického přebírání informací z dobových dokumentů. Zákon č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu kromě jiného v § 3 stanoví: Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.
arch. sv. archivní svazek
b. balík
bps. brigáda pohraniční stráže
CIC Counter Intelligence Corps, tj. zpravodajská služba americké armády
Clona Bojová skupina v síle družstva a vyšší, která se používala na přehrazení směru pravděpodobného postupu „narušitele“ nebo na uzavření prostoru za účelem jeho zadržení. V clonách byli kromě příslušníků PS využíváni i dobrovolní Pomocníci pohraniční stráže, kteří se na takové nasazení dopředu cvičili.
Čára překrytí Stanoviště pohraničníků, které obsazovali z pohraniční roty při překonání signální stěny nepovolanou osobou. Stanoviště bylo umístěno podél státní hranice mezi signální stěnou a hranicí, tak, aby osoba postupující od signální stěny na tuto čáru narazila. Aby byla čára překrytí obsazena rychle, byly mezi ní a pohraniční rotou a podél jejího průběhu budovány asfaltové komunikace.
č. číslo
č. j. číslo jednací
č. p. číslo popisné
ČSR Československá republika
ČSSR Československá socialistická republika
DDR dozorující důstojník roty
DD OPK dozorující důstojník Oddělení pasové kontroly
des. desátník
DZ drátěný zátaras
EDZ elektrifikovaný drátěný zátaras
EZOH elektrické zařízení ochrany státních hranic
f. fond
FMV Federální ministerstvo vnitra
FS Finanční stráž
HP hraniční pásmo
HS PS OSH Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
HS PVS Hlavní správa Pohraniční a Vnitřní stráže
inv. j. inventární jednotka
KGB Výbor státní bezpečnosti (Komitet gosudarstvennoj bezopasnosti)
k. karton
KH kontrolní hlídka
KP kontrolní pásmo/pás/pole; tři až čtyři metry široký uvláčený pruh půdy, na němž musel „narušitel“ zanechat stopu
KS MV Krajská správa ministerstva vnitra
KV StB Krajské velitelství Státní bezpečnosti
l. list
MD ministerstvo dopravy
MI5 Military Intelligence, Section 5, tj. britská zpravodajská služba
mjr. major
mlstržm. mladší strážmistr
MNB ministr národní bezpečnosti
MNO ministerstvo národní obrany
MNV městský národní výbor
MV ministerstvo vnitra
NA Národní archiv
NDR Německá demokratická republika
Nástražné osvěcovadlo Zařízení, které mělo upozornit hlídku PS na pohyb ve střeženém prostoru. Zhruba ve výšce 20 cm nad zemí byl v terénu natažený tenký drát tak, aby nebyl vidět na první pohled. Pokud někdo o drát zavadil, uvedl do chodu mechanismus, který vystřelil do vzduchu světlici. Podle její barvy hlídky PS zjistily, kde k vystřelení světlice došlo.
N HS PS OSH náčelník Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
NKVD Lidový komisariát vnitřních záležitostí (Narodnyj komissariat vnutrennych děl)
N MNB náměstek ministra národní bezpečnosti
NMV náměstek ministra vnitra
N PVS náčelník Pohraniční a Vnitřní stráže
npor. nadporučík
NŠ HS PS OSH náčelník štábu Hlavní správy Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
odst. odstavec
okr. okres
OPK oddělení pasové kontroly
OPS orgán preventivní služby; funkce OPS předcházela vzniku zpravodajské služby Pohraniční stráže. Obdobně jako např. příslušníci StB získávali OPS zprávy zejména z důvěrnických sítí, sbírali a vyhodnocovali informace jak z vnitrozemí, tak i z přilehlých zahraničních oblastí, informace pak využívali zejména k ostraze hranic.
OSN Organizace spojených národů
PB MNB pohraniční brigáda ministerstva národní bezpečnosti
písm. písmeno
pojítko mezi stanovišti PS bylo vybudováno stálé polní telefonní spojení. Hlídky byly vybaveny skládacími přenosnými mikrotelefony (pojítky), které mohly zapojit do telefonního vedení jednoduchými zástrčkami v prostorech střežení.
Princip notoriety v právním smyslu je to všeobecně známá skutečnost, kterou není zapotřebí dokazovat
prps prapor Pohraniční stráže
př. č. přírůstkové číslo
PS Pohraniční stráž
PS SNB Pohraniční stráž Sboru národní bezpečnosti
r. rok
rps. rota Pohraniční stráže
RSS rotní signální stěna
s. strana
Sb. sbírka
SD Sicherheitsdienst, tj. nacistická zpravodajská služba
SH státní hranice
sign. signatura
Signální stěna Plot z ostnatého drátu postavený ve vzdálenosti několika set metrů až několika kilometrů od hranic, vysoký zhruba tři metry; jeho účelem bylo zamezit nebo zpomalit přechod osob přes státní hranice. Jednotlivé ostnaté dráty byly zároveň slaboproudými vodiči, které při přerušení, uzemnění nebo při vzájemném dotyku podaly hlídce či pohraniční rotě signál, tzv. zkrat, a tím upozornily na pokus o překonání stěny.
Skrytá rozčleněná hlídka Hlídka zpravidla o dvou mužích, jejichž stanoviště bylo umístěno tak, aby bylo skryté, tzn. opak hlídky na pozorovací věži nebo u závory. Z taktických důvodů byla stanoviště jednotlivých členů hlídky oproti běžnému společnému střežení umístěna vzdálená od sebe.
SNB Sbor národní bezpečnosti
SNB útvar 9600 krycí název pro velitelství PS
SOkA Státní okresní archiv
sp. zn. spisová značka
SPPN směr pravděpodobného postupu narušitele
SR Slovenská republika
SRN Spolková republika Německo
SSSR Svaz sovětských socialistických republik
StB Státní bezpečnost
stržm. strážmistr
SUP samostatně útočící pes
svob. svobodník
šstržm. štábní strážmistr
TNP Tábor nucených prací
tr. trestní
ÚDV Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
ÚV KSČ Ústřední výbor komunistické strany Československa
Uzavření hranice spočívalo v zaujetí výhodné linie souběžné se státní hranicí hlídkami roty v takové hustotě, aby bylo zabezpečeno překrytí pozorovacích pásem a zásahů jednotlivých hlídek. Měla se vyloučit možnost proniknutí „narušitele“ za hranici. Uzavření hranice se vykonávalo v celé šířce úseku roty nebo v jeho časti.
VKR Vojenská kontrarozvědka
VO StB Velitelství oddílu Státní bezpečnosti
voj. vojín
VPS velitelství Pohraniční stráže
vrch. stržm. vrchní strážmistr
VÚA–VHA Vojenský ústřední archiv – Vojenský historický archiv
WOP Wojska ochrony pogranicza
zák. zákon
ZN HS PS OSH zástupce náčelníka Hlavní správa Pohraniční stráže a ochrany státních hranic
ZN PVS zástupce náčelníka Pohraniční a Vnitřní stráže
ZP zakázané pásmo
ZV OPK zástupce velitele OPK
ZVP zástupce velitele brigády/praporu/roty pro věci politické
ZVR zástupce velitele roty
ŽTZ ženijně-technické zabezpečení
3. Karlovarská bps 3. Karlovarská brigáda pohraniční stráže
4. Znojemská bps 4. Znojemská brigáda pohraniční stráže
5. Chebská bps 5. Chebská brigáda pohraniční stráže
7. Sušická bps 7. Sušická brigáda pohraniční stráže
9. Poběžovická bps 9. Poběžovická brigáda pohraniční stráže
10. Volarská bps 10. Volarská brigáda pohraniční stráže
11. Bratislavská bps 11. Bratislavská brigáda pohraniční stráže
12. Plánská bps 12. Plánská brigáda pohraniční stráže
15. Českobudějovická bps 15. Českobudějovická brigáda pohraniční stráže