Junga, Jan (* 7. 3. 1936, † 29. 12. 1954)

Jan Junga[1] se narodil 7. března 1936 ve Frýdku-Místku. V r. 1954 přechodně bydlel v Lískovci u Frýdku-Místku a jako student opavské Vyšší průmyslové školy strojírenské brigádničil na Dole Jana Švermy v Ostravě. Byl svobodný, hlásil se k české národnosti a jeho mateřskou řečí byla čeština.[2]

Dne 28. prosince 1954 kolem 19.30 byl Jan Junga zadržen poblíž obce Novosedly na jižní Moravě, když se pokoušel přejít hranici do Rakouska. Během překonávání hraničních zátarasů ho zranila nášlapná mina a tomuto těžkému zranění druhý den ráno podlehl.

Z materiálů Archivu bezpečnostních složek vyplývá, že 28. 12. 1954 došlo v 19.10 ke zkratu na signalizačním elektrickém zařízení ochrany státních hranic (tzv. EZOH) u 18. roty Novosedly 4. brigády PS − Znojmo, přičemž později bylo zjištěno, že zkrat způsobil zajíc. Velitel roty por. František Buček poslal do daného úseku tři poplachové hlídky. O čtvrt hodiny později hlásila hlídka voj. zákl. služby Josefa Chlebníčka a Klementa Gertla výbuch miny, načež velitel roty vyhlásil poplach.

Poplachová hlídka svob. zákl. služby Vojtěch Rubeše (* 1932) a voj. zákl. služby Josefa Zluky (* 1932) během kontroly drátěného zátarasu a kontrolního pásma spatřila neznámého muže, který ležel na cestě mezi DZ a KP. Rubeš muže vyzval ze vzdálenosti asi pěti kroků, aby dal ruce nad hlavu. Vzhledem k tomu, že muž nereagoval, vyzval ho ještě jednou a pak nařídil voj. Zlukymu, aby vypálil dvě rány ze samopalu[3] na přivolání pomoci.[4]

Následně se na místo dostavil por. Buček, který zjistil, že muž je raněn a není schopen řeči,[5] a nařídil muži nasadit pouta. Po přiložení pout, když velitel roty zjistil, že neznámý muž má utrženou pravou nohu po kotník, byla mu poskytnuta první pomoc a [Buček] nařídil hlídce provést průzkum terénu ke státní hranici, zda-li se tam neskrývá ještě nějaká osoba…[6] K poskytnuté první pomoci svob. Rubeš vypověděl: 2 obvazovými balíčky a jeho kapesníkem jsem mu pod pravým kolenem stáhl svaly, aby nevykrvácel, jelikož měl neznámý muž uraženou pravou nohu nad kotníkem.[7] O včasnějším poskytnutí první pomoci svob. Rubeš nejspíš neuvažoval: Jelikož jsem viděl, že neznámý muž jest zahalen v dlouhém kabátě, usoudil jsem, že neznámý muž je na nás připraven k útoku, proto jsem jej jenom zajišťoval, aby se nedal na útok.[8]

Vážně zraněný muž, který byl podle nalezených dokladů (v kontrolním pásmu se našly dvě aktovky a dva sportovní pytle)[9] identifikován jako Jan Junga, byl na rozkaz náčelníka npor. Kraise odvezen do nemocnice[10] ve Valticích.[11] V dokumentech PS ovšem není uveden žádný konkrétní časový údaj Jungova odvozu z místa, kde utrpěl zranění. Ze zápisu výpovědi se svob. zákl. sl. Vojtěchem Rubešem (* 1932) z 29. 12. 1954 vyplývá, že naložení Junga do auta a odvozu do valtické nemocnice (a předtím možná ještě na rotu) předcházelo pátrání v terénu po druhém „narušiteli“ a systematická kontrola drátěných zátarasů na rozkaz velitele roty por. Františka Bučka.[12]

Ačkoliv Junga nebyl schopen výslechu – byl v bezvědomí – v nemocnici ho střežila zpravodajská služba VB.[13] Druhý den v 8.10[14] Junga zemřel a téhož dne byl v 16.30 pohřben v obci Valtice.[15]

Po objevení Jana Jungy vyhlásil velitel brigády mjr. Zoubek rozsáhlý poplach, u 18. roty došlo k úplné uzávěře hranice a vytvoření tří stíhacích skupin se služebními psy. Na zásahu se dále podílely clony[16] 19. (Březí ) a 17. (Dolní Dunajovice) roty a záložní jednotka velitelství 3. praporu Hrušovany. Pátrání se dále zúčastnilo 120 mužů, které vyslala Československá lidová armáda. O součinnost byla požádána i VB a orgány MV z okresů Mikulov a Znojmo. Stíhací skupiny propátrávaly terén s deseti psy a byla obsazena nádraží na trase Znojmo − Břeclav.[17]

Do prostoru se osobně dostavil velitel brigády, zástupce velitele brigády pro věci politické (ZVP), zastupující náčelník štábu brigády, zástupce velitele brigády pro zásobování (ZVZ) a referent operačního oddělení. Proti směru narušitelů byl nasazen pátrací pes, který po chvíli ztratil stopu. Stíhací skupiny, jež prohledávaly terén od drátěného zátarasu k obcím Jevišovka, Novosedly a Dobré Pole, nikoho nenalezly.[18] Akce skončila 29. 12. 1954 v 5.30 hod.[19] Pravděpodobně nebyla pořízena žádná fotodokumentace případu.

Dne 29. 12. 1954 se v 8 hod. odehrála rekognoskace terénu,[20] z níž vyplynulo, že narušení hranice se předešlého dne zúčastnily dvě osoby, které k hranici postupovaly od nádraží Novosady-Drnholec.[21] Jan Junga měl se svým společníkem přehodit zavazadla přes DZ, následně z DZ odtrhnout dva dráty a prolézt mezi vnitřní a střední stěnou. Střední stěnu DZ měl přelézt v době, kdy v DZ nebyl elektrický proud kvůli zkratu, který způsobil zajíc. Při seskoku ze střední stěny DZ měl Junga šlápnout na minu, která mu utrhla pravou nohu nad kotníkem.[22] I přes zranění měl zdolat vnější stěnu DZ prolezením[23] a pak ležet na cestě mezi DZ a KP až do příchodu hlídky,[24] zatímco druhá osoba se po výbuchu miny nejspíš dala na útěk zpět stejnou cestou (stopy údajně končily u obce Nový Přerov).[25]

Náčelník štábu navrhl pro svob. Rubeše a voj. Zlukyho tři dny dovolené za včasný a iniciativní zákrok.[26] Nutno podotknout, že ve spisu není žádná zmínka o provedení lékařské analýzy, jestli by po včasném lékařském zákroku mohl Junga zranění přežít. Kolonka datum a místo pitvy je prázdná, stejně jako záznam o povolení pohřbu žehem. V léčebném a ohledacím listě je pouze napsáno, že příčinou smrti byl poúrazový šok III. stupně a že šlo o náhodný úraz.[27]

Ve vyšetřující zprávě je zaminování hranice a potažmo Jungovo usmrcení otevřeně kladně hodnoceno: Ukázala se prakticky výhoda a důležitost nášlapných min v DZ, když výbuch miny prakticky zabránil narušitelům v proniknutí do zahraničí […] a narušitele Junga smrtelně mina zranila. Druhého narušitele výbuch miny uvedl do takové paniky, že strachem prchal do vnitrozemí. Hlídka svob. Rubeše projevila iniciativu a odhodlání narušitele pronásledovat, přesto, že Jung nebyl schopen prchati[,] tohoto zadržela.[28]

Velitel brigády se dále vyslovil pro zvýšení rozsahu policejních represí a kontrol, když konstatoval, že druhý uprchlík nebyl zadržen, protože železniční zastávka Novosedly Drnholce není pod stálou kontrolou osob, jelikož tato jest vyjmuta z hraničního pásma, a nařídil se zaměřit [na] zpravodajskou práci v přilehlí[ý]ch obcí[ch] a provádět kontrolu hraničního režimu.[29]

Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

Zdroje:

  • ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Vyšetřující zpráva ze dne 30. prosince 1954 o pokusu narušení státní hranice
  • ABS, f. 2357, balík A/10 (arch. nezprac.), Denní hlášení č. 363 ze dne 29. 12. 1954 o událostech na státních hranicích v jednotkách PS v zakázaném a hraničním pásmu.
  • SOkA Frýdek-Místek, f. Městský národní výbor Frýdek-Místek, Přihláška trvalého pobytu
  • PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

[1] Někdy bývá uváděn jako Jung.

[2] SOkA Frýdek-Místek, f. Městský národní výbor Frýdek-Místek, Přihláška trvalého pobytu.

[3] Ovšem náčelník štábu npor. Krais vypověděl, že u roty Novosedly byly vystřeleny 2 červené světlice. ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Vyjádření velitele 18. roty Novosedly k zadržení narušitele dne 28. 12. 1954 v 19.30 hod.

[4] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Pokus 2 osob o proniknutí do Rakouska u 18. roty – vyšetřující zpráva (Podepsán velitel brigády mjr. Josef Zoubek, vypracoval npor. Stanislav Olejník).

[5] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Vyjádření velitele 18. roty Novosedly k zadržení narušitele dne 28. 12. 1954 v 19.30 hod.

[6] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Pokus 2 osob o proniknutí do Rakouska u 18. roty – vyšetřující zpráva (Podepsán velitel brigády mjr. Josef Zoubek, vypracoval npor. Stanislav Olejník).

[7] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Zápis o výpovědi se svob. zákl. sl. Rubešem Vojtěchem.

[8] Tamtéž.

[9] Ty obsahovaly mj. občanský průkaz, průkazku na dělnické jízdné, legitimaci pro vstup do závodu Důl Šverma, průkaz brance – vše na jméno Jan Junga, dále oblečení, cigarety, útržek mapy aj. Ve druhém zavazadle byly rukavice, čokoláda, salám, likér Praděd aj. Druhý den při prohlídce terénu byla dodatečně nalezena dýka, poškozený kompas, klíček a poškozené brýle. ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Seznam věcí usmrceného Junga Jana a Seznam věcí neznámého narušitele.

[10] Je ale možné, že byl vážně zraněný Junga nejprve odvezen na rotu a pak teprve do nemocnice, protože voj. Zluka vypověděl, že raněný byl odvezen na rotu. ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Zápis o výpovědi s voj. zákl. služby Josefem Zlukym.

[11] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Zápis o výpovědi se svob. zákl. sl. Rubešem Vojtěchem.

[12] Tamtéž.

[13] Tamtéž, Pokus 2 osob o proniknutí do Rakouska u 18. roty – vyšetřující zpráva.

[14] V Denním hlášení z 29. 12. 1954 je ale uvedeno, že Junga zemřel v 8.30 hod. ABS, f. 2357, balík A/10 (arch. nezprac.), Denní hlášení č. 363 ze dne 29. 12. 1954 o událostech na státních hranicích v jednotkách PS, v zakázaném a hraničním pásmu.

[15] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Pokus 2 osob o proniknutí do Rakouska u 18. roty – vyšetřující zpráva.

[16] Viz http://old.ustrcr.cz/cs/usmrceni-statni-hranice-glosar.

[17] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Pokus 2 osob o proniknutí do Rakouska u 18. roty – vyšetřující zpráva (Podepsán velitel brigády mjr. Josef Zoubek, vypracoval npor. Stanislav Olejník).

[18] Tamtéž.

[19] ABS, f. 2357, balík A/10 (arch. nezprac.), Denní hlášení č. 363 ze dne 29. 12. 1954 o událostech na státních hranicích v jednotkách PS v zakázaném a hraničním pásmu.

[20] Za účasti náčelníka štábu 3. praporu npor. Alfonse Kraise, staršího referenta operačního oddělení I/1 npor. Stanislava Olejníka a velitele 18. roty Novosedly Františka Bučka.

[21] Na základě stop na zoraných polích poblíž DZ.

[22] Ta se zachytila na vnitřním ostnatém drátu. ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Zápis o rekognoskaci terénu.

[23] Přičemž měl utrhnout tři dráty. Tamtéž.

[24] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Pokus 2 osob o proniknutí do Rakouska u 18. roty – vyšetřující zpráva. (Podepsán velitel brigády mjr. Josef Zoubek, vypracoval npor. Stanislav Olejník).

[25] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Zápis o rekognoskaci terénu.

[26] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Vyjádření velitele 18. roty Novosedly k zadržení narušitele dne 28. 12. 1954 v 19.30 hod. a Vyjádření velitele 3. praporu k zadržení narušitele dne 28. 12. 1954 v 19.30 hod.

[27] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Léčebný a ohledací list.

[28] ABS, f. 2341, karton č. 18 (arch. nezpracováno), Pokus 2 osob o proniknutí do Rakouska u 18. roty – vyšetřující zpráva. (Podepsán velitel brigády mjr. Josef Zoubek, vypracoval npor. Stanislav Olejník).

[29] Tamtéž.