Funiok, Břetislav (* 1. 8. 1947, † 22. 12. 1965)

Břetislav Funiok se narodil 1. srpna 1947[1] v Soběšovicích na Frýdecko-Místecku, kde žil až do poloviny 60. let, kdy se živil jako elektrikář[2]. V té době byl svobodný a nebyl členem žádné politické strany.[3]

Dne 22. 12. 1965 se Funiok ve večerních hodinách pokusil přejít hranici do Západního Německa, a to konkrétně v úseku 15. roty Nový Žďár v okrese Cheb. Při pokusu o překonání elektrifikovaného drátěného zátarasu byl zasažen elektrickým proudem a brzy po zranění zemřel.

V té době střežila daný úsek hranice − na stanovišti Dub − hlídka voj. zákl. služby Josefa Kšíra (* 1945) a Josefa Hulce (* 1946), které velel voj. zákl. služby Karel Schneider (* 1945). Krátce po půl deváté večer[4] měla být tato hlídka dozorčím důstojníkem roty (DDR) telefonicky vyzvána k provedení zásahu na rotní signální stěně (RSS).

Když vojáci uběhli polovinu daného úseku, začal pes[5] štěkat a vojáci uviděli u drátěného zátarasu ležící osobu. Schneider měl osobu několikrát vyzvat k vystoupení, a když nereagovala, Hulec zatelefonoval dozorčímu důstojníkovi roty kpt. Pšejovi.[6] Mezitím měl Schneider varovně vystřelit do vzduchu a na místo dorazily dvě další hlídky. Schneider měl pak společně s voj. Giorgem a voj. Pepichem prolézt signální stěnou, k čemuž později vypověděl: Zjistili jsme[,] že se osoba hýbá, a domnívali jsme se již, že byla pravděpodobně zasažena el. proudem. Po prosvícení vodičů jsme spatřili na jednom vodiči chomáč[7] vlasů[8]. Hulec dále uvedl, že po rozsvícení baterky mu připadalo, že osoba ještě dýchá.[9]

Mezitím se na místo poté, co slyšel dvě krátké dávky[10], dostavil pprap. Jiří Hora, který pak informoval kpt. Václava Pšeju (DDR). K tomu Schneider uvedl: Pšeja …nařídil s osobou nepohybovat, s tím[,] že se na místo dostaví a zavolá lékaře. Po příchodu kpt. Pšeji do tohoto místa jsem společně s pprap. Horou a voj. Pepichem a voj. Cudrákem na rozkaz kpt. Pšeji provedl vytažení osoby z DZ a byla poskytnuta první pomoc zavedením umělého dýchaní. Po poskytnutí bezvýsledné první pomoci jsme osobu položili na nosítka a naložen [naložili] do vozidla GAZ, které osobu odvezlo.[11] Hora vypověděl, že ležící osobě poskytl umělé dýchání a při tomto narušitel asi 2x zachrčel… Pak jsme jej přenášeli na rotu. Při této cestě jsme potkali GAZ s vel. praporu a praporním lékařem. Narušitel byl naložen do vozidla, po krátkém vyšetření[12][,] a pak byl ihned narušitel převezen do nemocnice v Aši[13]. Pitva byla provedena ráno dne 23. 12. 1965 v nemocnici v Aši MUDr. Ivanem Šáchou, který také vypracoval pitevní protokol. Pitvy se dále zúčastnili okresní prokurátor, dva lékaři PS-útvaru, pitevní laborant J. Kočí a dva příslušníci KSMV Plzeň.[14]

Ohledání místa činu, které provedli kpt. Václav Pšeja, svob. Oldřich Komenda a voj. František Vyskočil se psem Astorem, se uskutečnilo téhož dne po 21. hodině[15] za dobré viditelnosti. Pohraničníci měli ve sněhové pokrývce nalézt jasně viditelné stopy jedné osoby, které vedly do místa[,] kde byl narušitel usmrcen, od železniční tratě a podél této od nádraží Aš. V prostoru před DZ ve vzdálenosti asi 200 m od DZ za keřem zjištěno vyležené místo od narušitele[16]. Z toho pohraničníci vyvodili, že muž šel pěšky z Aše po železniční trati směrem Aš Cheb. Všeobecně proti HM 7/5. sešel z trati a pokračoval kolmo na státní hranici. Po příchodu k signálnímu prostředku tuto prolezl[,] čímž způsobil zkrat[17], a pokračoval k překonání drátěného zátarasu. Tento se snažil překonat prolezením, přičemž hlavou narazil na elektrický vodič a po zasažení upadl do bezvědomí[18]. Vážně zraněný muž byl podle nalezeného občanského průkazu[19] identifikován jako Břetislav Funiok.

Vyslýchání části zasahujících vojáků, proběhly mezi půltřetí a půlpátou hodinou ranní dne 23. 12. 1965 v Aši (Schneider, Hulec, Kšír) a Novém Žďáru (Hora). Svědci až na drobné nesrovnalosti, viz výše, vypovídali shodně.[20]

Součástí spisu je i fotodokumentace z ohledání místa atp., kterou vypracoval por. Slavík z VB v Chebu, fotografie zemřelého Funioka byly ovšem pořízeny ve zděné budově – zřejmě v nemocnici.[21]

S Funiokem bylo paradoxně ihned 22. 12. 1965 zahájeno trestní stíhání (kpt. Miloslav Piloun) pro trestný čin opuštění republiky, dle § 8, odst. 1 a § 109, odst. 1 trestního zákona. Stíhání bylo zastaveno až 6. 1. 1966 z důvodu Funiokova úmrtí (kpt. Leoš Hlaváč)[22], což byl obvyklý postup.

Po zastavení trestního stíhání byly rodičům Funioka dne 3. 1. 1966 předány jeho nalezené věci. Na jejich přání bylo tělo zpopelněno, k čemuž došlo za jejich přítomnosti dne 27. 12. 1965 v Karlových Varech. Urnu si Funiokovi měli odvézt do svého bydliště.)[23]

Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

Zdroj:

  • ABS, V-2945 Plzeň, Pokus o opuštění republiky u osady Nový Žďár u Aše zemřelým Břetislavem FUNIOKEM, nar. 1. 8. 1947
  • ABS, f. 2357, balík A/21 (arch. nezpr.), Denní hlášení č. 282 ze dne 23. prosince 1965
  • SOA Frýdek-Místek, f. Městský národní výbor Soběšovice
  • PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

Portrét byl zpracován také v rámci mobilní aplikace Místa Paměti národa v sekci Iron Curtains Stories.


[1] Někdy bývá datum narození uvedeno jako 1. 8. 1948, např. ABS, f. 2357, balík A/21 (arch. nezpr.), Denní hlášení č. 282 ze dne 23. prosince 1965.

[2] V jiné archiválii je uvedeno, že byl dříve zaměstnán jako horník v Karviné a poslední zaměstnání nezjištěno. ABS, V-2945 Plzeň, Usnesení o ukončení trestního stíhání.

[3] O jeho osobě či rodinném zázemí se nepodařilo dohledat mnoho bližších informací: Břetislav Funiok byl české národnosti a dělnického původu. Jeho otec byl zaměstnán jako tesař na dole Dukla a byl předsedou vesnické organizace KSČ v Soběšovicích, matka byla v domácnosti. ABS, f. 2357, balík A/21 (arch. nezpr.), Denní hlášení č. 282 ze dne 23. prosince 1965 a ABS, V-2945 Plzeň.
Dále je k vyšetřovacímu spisu připojen posudek, který zpracoval por. Janošec z okresního oddělení MV v Místku dne 23. 12. 1965: Břetislav Funiok v místě svého bydliště nepožívá dobré pověsti, pro zahálčivý způsob života; na zdejším O VB je evidován jako recidivista pro bulačství směn, krádeže a příživnictví; minulý týden byl jmenovaný předváděn okresnímu soudu ve FM pro výše uvedené trestné činy. ABS, V-2945 Plzeň.

[4] Voj. zákl. služby Schneider vypověděl, že to bylo pět minut po 20.30 hod. ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Schneider Karel, a voj. zákl. služby Josef Kšíra vypověděl, že to bylo deset minut po 20.30 hod. ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka Kšír Josef .

[5] Psovodem psa Barona byl Josef Kšír.

[6] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Schneider Karel.

[7] Hulec vypověděl, že chomáček vlasů později na vodičích neležel. ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Hulec Josef.

[8] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Schneider Karel. Hulec vypověděl, že chomáček vlasů později na vodičích neležel. ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Hulec Josef.

[9] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Hulec Josef.

[10] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Jiří Hora.

[11] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka − Schneider Karel.

[12] Jednalo se pravděpodobně o ohledání těla, které se mělo odehrát na místě po 21. hodině na místě činu – proti HM 7/5. Provést ho měli pplk. Málek a promovaný lékař Bialik. Pod protokolem o ohledání těla je ale podepsán pouze Málek a dále nezúčastněný kpt., jehož podpis je nečitelný, podpis Bialika chybí. ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o ohledání těla.

[13] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o výslechu svědka – Jiří Hora.

[14] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol z pitvy zemřelého Funiaka Břetislava.

[15] Od 12.15 do 22.30 hod.

[16] ABS, V-2945 Plzeň, Protokol o ohledání místa činu.

[17] V Denním hlášení je ale uvedeno: Na EZOH nebyl zaznamenán zkrat. ABS, f. 2357, balík A/21 (arch. nezpr.), Denní hlášení č. 282 ze dne 23. prosince 1965.

[18] ABS, V-2945 Plzeň, Usnesení o zahájení stíhání.

[19] U Funioka byly nalezeny tyto předměty: občanský průkaz, náramkové hodinky, 5,60 Kčs, zapalovač, klíče, železniční jízdenky, náprsní taška, fotografie (23 ks), různé písemnosti (18 ks), hřeben, krabička cigaret Lípa (2 kusy), načaté zápalky, kapesník. ABS, f. V-2945 Plzeň, Protokol o ohledání těla.

[20] Je ale zarážející, že dle uvedených údajů začal výslech Hulce ve stejnou minutu, jako skončil výslech Kšíra.

[21] ABS, V-2945 Plzeň, Fotodokumentace.

[22] ABS, V-2945 Plzeň, Usnesení o ukončení trestního stíhání.

[23] Tamtéž.