Bašta, Ján (* 15. 4. 1928, † 10. 3. 1950) a Kolenko, Richard (* 25. 8. 1911, † 10. 3. 1950)

Ján Bašta (narozen 15. 4. 1928 ve Spišském Podhradí, řidič v Ostravě) a Richard Kolenko (narozen 25. 8. 1911 Petřkovicích, okres Ostrava, instalatér na Dole generála Svobody v Ostravě)[1] se při svém úmyslu utéct do Německa dostali 10. března 1950 přibližně o půl sedmé ráno na státní silnici vedoucí z Chebu do Mühlbachu.[2] Poté co vyšli z lesa na uvedenou silnici, radili se o dalším postupu a ukazovali směrem k hranici, byli zpozorováni dvojčlennou hlídkou PS – útvaru Mühlbach ve složení ml. stržm. Jan Trčka (* 7. 3. 1927) jako velitel hlídky a ml. stržm. Miroslav Fírek (* 20. 8. 1928).

Velitel nadřízeného PS – útvaru 8496 (Karlovy Vary), mjr. Antonín Galus, ve zprávě o použití zbraně z 15. března 1950 pro SNB útvar 9600 (velitelství PS) hodnotil postup pohraničníků po zpozorování uprchlíků následovně: „Z tohoto jednání a počínání neznámých mužů usoudila hlídka, že se jedná o nebezpečné osoby státu a majetku, kteří mají v úmyslu uprchnouti za hranice.[3] Nikde v dokumentech Pohraniční stráže se ani po identifikaci neznámých (Bašty a Kolenka) neuvádějí informace, že by se mělo jednat o pachatele kriminální trestné činnosti bezprostředně prchající před trestem.

Bašta a Kolenko po zmiňovaném rozhovoru měli přejít státní silnici, překročit železniční trať a snažit se rychle vběhnout do lesa. Následně měli být na stráni za železniční tratí vyzváni ml. stržm. Trčkou k zastavení. Podle Zápisu o výpovědi z PS – útvaru Mühlbach, který byl sepsán s velitelem hlídky[4] ml. stržm. Trčkou,[5] se ani po opakované výzvě Bašta s Kolenkem nezastavili a naopak se dali na útěk s úmyslem ukrýt se v lese. Ml. stržm. Trčka podle své výpovědi běžel podél okraje lesa, aby uprchlíkům nadběhl, a ml. stržm. Fírek je pronásledoval uvnitř lesa. Po doběhnutí obou pohraničníků na lesní cestu měli Baštu a Kolenka znovu vyzývat k zastavení. Když ti ani tentokrát nereagovali, spustili současně oba pohraničníci střelbu. Stříleli ze samopalů na vzdálenost asi 20 metrů, v hustém, málo přehledném lese, a každý z pohraničníků měl vystřelit jednu dávku. Uprchlíci poté, co nebyli zasaženi, běželi dále. Když se dostali do řídkého lesního porostu, pohraničníci získali lepší rozhled a každý z nich měl vystřílet další dávku. Tehdy padl k zemi Bašta a zůstal nehybně ležet. Velitel hlídky ml. stržm. Trčka dal ml. stržm. Fírkovi rozkaz, aby pronásledoval druhého neznámého muže, avsám se opatrně přiblížil k prvnímu. Zjistil, že „tento krvácí z úst a již nedýchá“.[6] Fírek měl při dalším pronásledování znovu vyzývat druhého uprchlíka (Kolenka) k zastavení. Když se Kolenko nezastavil, Fírek spustil palbu ze samopalu a vystřelil třetí dávku, pak ho Fírek zpozoroval padnout, a když k němu přišel, „zjistil, že neznámý muž krvácí z úst a nosu a již nedýchá“.[7]

Místnímu ohledání a slyšení znalců, jež se údajně uskutečnilo 10. března 1950 ve 12.45 hodin, měl být přítomen soudce Okresního soudu v Chebu Dr. Josef Havelka (předseda senátu), dále zapisovatel Karel Musil, k. of., znalec MUDr. Alexandr Vituško (okresní lékař v Chebu), soudní svědci por. Jaroslav Krejčí z KVNB Karlovy Vary a mjr. Antonín Galus, státní zástupce JUDr. Zdeněk Kratochvíl. Ve zprávě o vnější obhlídce mrtvoly Richarda Kolenka (MUDr. Alexandrem Vituškem) se uvádí 11 střelných ran: „na levé lopatce se nachází vstřely po 3 projektilech (1, 2, 3), u vnitřního okraje pravé lopatky další projektil (4), uprostřed lopatky (5), pod lopatkou zevně dva vstřely (6, 7), a poněkud dovnitř pod lopatkou (8), dále v horní třetině levého ramena (9), těsně pod pažní jamkou (10), pod žebrem v zadu v rovině zadní čáry lopatkové je 11 vstřel (11).“[8] Oproti tomu v telegramu z 10. března 1950, odeslaném ve 13.20 hodin z ústředny NB Karlovy Vary na SNB – útvar 9600 (velitelství PS), se uvádí: „richard kolenko /25.8.1911/ v ludgerovicich, okr. hlucin, posledne bytem petrkovice cp. 385, zamestnan jako instalater na dole gen. Svoboda /byl zasazen 3 strelami a to: 1 strela zasahla srdce, 2 plice, 3 bricho/.“[9] Jedná se tedy o velké zkreslení skutečnosti.

První list zmiňovaného místního ohledání a slyšení znalců pod spisovou značkou Nt II 2010/50 je opatřen kulatým razítkem okresního soudu v Chebu, ovšem není zde žádný ověřující podpis, příp. podpisy zúčastněných. A dále oba zápisy o výpovědi Trčky i Fírka na PS – útvaru Mühlbach z 10. března 1950[10] neobsahují podpisy ani jména vyslýchajících, pouze podpis zapisovatele a vyslýchaných.

Z hlášení o použití zbraně, podepsaného velitelem nadřízeného PS – útvaru 8496 (Karlovy Vary) mjr. Antonínom Galusem z 15. března 1950, které bylo adresováno SNB – útvaru 9600 (velitelství PS), vyplývá, že před příchodem komise pro místní ohledání (10. března 1950 ve 12.45 hodin) byli na místě činu v dopoledních hodinách velitel PS – útvaru Mühlbach šstržm. František Minha a ml. stržm. Miroslav Matěja, kteří hlídali těla uprchlíků a prohledávali širší okolí,[11] a mohli tak manipulovat s důkazy. V uvedeném hlášení o použití zbraně mjr. Antonín Galus hodnotí zákrok takto: „hlídka použila veškerých mírnějších prostředků k dopadení neznámých mužů, v daném případě výzvy a pronásledování, a jen v krajním případě použila služebních střelných zbraní…[12] Toto tvrzení je v rozporu s posudkem o použití zbraně, ve kterém se uvádí, že hlídka byla kromě samopalů vyslána do služby i se služebními pistolemi.[13]

Faktem zůstává, že ve vzdálenosti nejméně 3 km od samotné hranice byli v lese zvaném Kreuzenstein východně od obce Liběnek po cílevědomém pronásledování do zad zastřeleni dva neozbrojení civilisté, u nichž nic nenaznačovalo tomu, že by měli být ozbrojeni. Ml. stržm. Trčka měl vystřílet ze samopalu (vzor 48) celkem 34 nábojů a ml. stržm. Fírek dalších 33 nábojů ze samopalu stejného vzoru.

Po r. 1989 se případem zabýval Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu a kromě rozporu v počtu střel zasáhnuvších Kolenka našel neshodu také v osobě velitele hlídky – v archivních dokumentech[14] za něj bývá označován Trčka, který ale při podání vysvětlení na ÚDV v r. 2002 označil za velitele zesnulého Fírka. Později byla kauza vyšetřovatelem ÚDV podle § 159a odst. 4 tr. ř. odložena, protože se nepodařilo zjistit skutečnosti opravňující zahájit trestní stíhání.

Ľubomír Morbacher, Tereza Mašková

Archivní dokumenty:

 1. Hlášení o použití služební zbraně, 15. 3. 1950. (zdroj: ABS)
 2. Zápis o výpovědi s ml. stržm. Janem Trčkou, 10. 3. 1950. (zdroj: ABS)
 3. Zápis o výpovědi s ml. stržm. Miroslavem Fírkem, 10. 3. 1950. (zdroj: ABS)
 4. Místní ohledání a slyšení znalců, 10. 3. 1950. (zdroj: ABS)
 5. Posudek o oprávněnosti použití zbraně. (zdroj: ABS)
 6. Telegram – Hlášení o použití služební zbraně, 10. 3. 1950. (zdroj: ABS)
 7. Orientační náčrtek. (zdroj: ABS)

Zdroj:

 • Archiv bezpečnostních složek
  • f. PS, k. 115, r. 1950
  • f. A 2/1 inv. j. 1813 – Použití zbraně příslušníky SNB
 • ÚDV–33/Vt–03
 • PULEC, Martin. Organizace a činnost ozbrojených pohraničních složek: Seznamy osob usmrcených na státních hranicích 1945–1989. 1. vyd. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2006. 319 s.

[1] K osobě Richarda Kolenka bylo dále v Národním archivu ČR dohledáno, že vojenskou prezenční službu nastoupil 1. 11. 1933 v Kroměříži a dne 31. 10. utekl do Německa, kde pravděpodobně nastoupil do SA oddílu. Do Československa se vrátil v r. 1947.

[2] Dnešní Pomezí nad Ohří.

[3] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Fírek Miroslav, ml. stržm. /20.8.1928/ a Trčka Jan, ml. stržm. /7.3.1927/ oba od PS – útvaru Mühlbach, použití zbraně s výsledkem – hlášení, Karlovy Vary dne 15. března 1950).

[4] Tato jeho funkce se uvádí i v dalších dokumentech PS.

[5] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Zápis o výpovědi – Jan Trčka, PS – útvaru Mühlbach, okres Cheb, 10. 3. 1950).

[6] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Fírek Miroslav a Trčka Jan, ml. stržm. od PS – útvaru Mühlbach – použití zbraně s výsledkem – posudek).

[7] Tamtéž.

[8] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Místní ohledání a slyšení znalců).

[9] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Telegram, ústředna NB Kar. Vary, 673 10/3 13.20).

[10] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Zápis o výpovědi – Jan Trčka, PS – útvaru Mühlbach, okres Cheb, 10. 3. 1950, dále viz: Zápis o výpovědi – Miroslav Fírek, PS – útvaru Mühlbach, okres Cheb, 10. 3. 1950).

[11] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Fírek Miroslav, ml. stržm. /20.8.1928/ a Trčka Jan, ml. stržm. /7.3.1927/ oba od PS – útvaru Mühlbach, použití zbraně s výsledkem – hlášení, Karlovy Vary dne 15. března 1950).

[12] Tamtéž.

[13] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Fírek Miroslav a Trčka Jan, ml. stržm. od PS – útvaru Mühlbach – použití zbraně s výsledkem – posudek).

[14] ABS, f. PS, k. 115, r. 1950 (Zápis o výpovědi – Jan Trčka, PS – útvaru Mühlbach, okres Cheb, 10. 3. 1950).

Zobrazit místo Dokumentace usmrcených na československých státních hranicích 1948−1989 na větší mapě