Ženy v zemědělství

Zapněte si, prosím, podporu jazyka Javascript ve Vašem prohlížeči a aktualizujte stránku.

 

Děvčata při práci (Foto zdroj: Národní zemědělské muzeum)

Orientace Československa na těžký průmysl na počátku padesátých let 20. století způsobila stálý nedostatek pracovníků v tomto odvětví. Jednalo se především o profese, které nebyly vzhledem k charakteru práce vhodné pro ženy (doly, hutě apod.). Mužská pracovní síla pro těžký průmysl se získávala zejména přesuny ze zemědělství, z lehkého průmyslu apod. Jen na začátku 50. let se tímto způsobem odčerpalo ze zemědělství na půl milionu pracovníků.

Ztráty v zemědělství byly alespoň částečně kompenzovány zaměstnáváním žen. Vzestup zaměstnanosti žen napomáhal celkově rychlejšímu rozvoji zemědělské výroby, postupně zvyšoval i životní úroveň rodin a přispíval k zrovnoprávnění žen, neboť částečně odstranil jejich materiální závislost na mužích. V rámci kolektivizace zemědělství a ideologicky motivované transformace průmyslu se tak významně proměnilo i společenské postavení žen. Bez ohledu na ideologický kontext přinesla tato sociální restrukturalizace i řadu změn, jež nelze s ohledem na emancipaci hodnotit jinak než pozitivně. Celá řada modernizačních procesů, k nimž v rámci socialismu v Československu došlo, má ostatně obdobně nejednoznačný charakter. Tlak na ženskou práci se ovšem neodrazil pouze v posílení společenského postavení žen, ale našel svůj výraz též v modelu „socialistické rodiny“. Zároveň s vyšší zaměstnaností žen se totiž začaly objevovat nové problémy, zejména naléhavá potřeba výstavby dětských a mimoškolních zařízení, aby se ženy mohly v zemědělství ještě více zapojit do činnosti JZD. Ženy zastávaly v zemědělství převážně méně kvalifikované práce manuálního či administrativního charakteru a jen ve velmi omezené míře (i kvůli starostem o chod domácnosti) byly zastoupeny ve vedoucích funkcích.

 

 

ZEMĚDĚLSKÉ ŽENY

Rok 1950: Žnový útulek v Dobroníně (Foto zdroj: ČTK)

Ač ženy co do počtu pracovních sil v zemědělství převládají, jejich celková účast na práci v zemědělství a zejména na kvalifikované práci je daleko menší než u mužů. Jsou dosud velkou rezervou pracovních sil v zemědělství. Cílevědomé budování veřejných služeb – jeslí, školek a společného stravování – uvolní statisíce pracovních hodin našich žen pro zemědělství. Desítky různých zemědělských profesí jsou vhodné pro ženy – nikoliv jen manuální práce, jak je tomu povětšině dosud. Taková situace odrazuje mladé dívky od zemědělství.

Našemu zemědělství schází výzkum z oboru práce v zemědělství, který by se systematicky zabýval vhodností pracovních oborů pro ženy v zemědělské výrobě. Není pochyby o tom, že se ženy nehodí pro každou práci. Praxe udělala značnou korekturu v názoru, že ženy mohou např. ovládat těžkou mechanizaci a různé jiné operace v zemědělství, které jsou v rozporu s fyziologií ženy.

Podíl mužů a žen v procentech z celkového počtu trvale činných osob v JZD (podle inž. J. Bruthanse)

Území Muži Ženy Celkem
České kraje 42,9 57,1 100
Slovensko 58,8 41,2 100
ČSSR 47,7 52,3 100

Mužů v českých družstvech je o 14,2 % méně než žen, kdežto na Slovensku je poměr obrácený, tj. o 17,6 % více mužů než žen. V JZD je o 39 110 více družstevnic než družstevníků. Odhaduje se, že z celkového počtu pracovníků v rostlinné výrobě je 60 % žen a v živočišné výrobě více než 70 % žen.

To by mohlo vést k představě, že zemědělství bude trvalou doménou žen, že je tendence jejich trvalé převahy v zemědělské výrobě. Situace je však složitější. Výtečně se mohou uplatnit v lehčích mechanizačních pracích, v administrativních pracích a v budoucnu v daleko větší míře i v řízení zemědělství.

Pro jejich funkci v řízení je však nutno vytvořit příznivější podmínky. Příznačné je, že z původních 162 předsedkyň JZD, které jsme ještě donedávna v republice měli, zbyla jen troska – 32 předsedkyň. Prostě, na tak rozsáhlé úkoly, jaké vyžaduje funkce předsedy družstva (a podobně tomu je u funkcí vedoucích skupin), vedle svých rodinných a mateřských povinností ženy nestačí. Stačily by inteligencí a dovedností, ale nikoliv časem a vzděláním, protože při své nekonečné práci v rodině a družstvu nemohou systematicky studovat. Na vedoucích a odborných místech v našich družstvech pracuje v celostátním měřítku pouze 3,4 % žen, a to nejčastěji v nižších funkcích jako vedoucí čety, administrativní pracovnice apod. Zvláštní situace se vytváří v zemědělských učilištích. Např. v základních zemědělských učilištích v Středočeském kraji tvoří dívky jen 33 % z celkového počtu posluchačů, ale přesto přechází do praxe většina děvčat, protože chlapci velmi často unikají ze zemědělství po získání řidičských průkazů v zemědělských učilištích.

Dokud ženy neosvobodíme od obtížných domácích prací, nákupů, vaření, práce na záhumenkách a neusnadníme jim výchovu dětí, nelze očekávat, že zaujmou ve výrobní a řídící činnosti zemědělských závodů to místo, které jim náleží.

Podobnou a spíše horší situaci nacházíme u zemědělských žen v jižních Čechách, i když o tom nemůžeme přinést podrobné rozbory a opíráme se většinou jen o rozhovory s funkcionáři družstev. (TAUBER, J.: Kdo žije na vesnici. Krajské nakladatelství, České Budějovice 1965, s. 118–120.)

Možné otázky:

  1. Které kroky měly napomoci k většímu uplatnění žen v socialistickém zemědělství?
  2. V čem spatřujete výhody a nevýhody předškolních zařízení (zejména jeslí)? Jak tyto instituce ovlivnily charakter rodiny?
  3. Naleznete v textu nějaké genderové stereotypy, které by dnešní „politicky korektní“ rétorikou nejspíš neprošly?
  4. Text se prezentuje jako nezaujatá sociologická studie. Naleznete v něm přesto prvky ideologie?
  5. Proč bylo v zemědělství zaměstnáno více žen než mužů?
  6. Jak vypadá z genderové perspektivy situace v zemědělství dnes? Pokuste se na internetu sehnat patřičné podklady pro srovnání.

TAUBER, J.: Kdo žije na vesnici. Krajské nakladatelství, České Budějovice 1965

Jan Tauber (1906 – 1976)

Pocházel z početné rodiny řídícího učitele Jana Taubera ze Štítné nad Vláří u Valašských Klobouků. Jeho sestra Amélie Kutinová (roz. Tauberová) je známa jako autorka knihy pro děvčata Gabra a Málinka inspirované jejím dětstvím na Valašsku, kde Jan Tauber ml. vystupuje v roli malého bratra Jeníčka. Jan Tauber působil dlouhá léta jako profesor sociologie venkova a historie zemědělství na Vysoké škole zemědělské v Praze. Je autorem několika studií z oboru (např. Sociologie venkova). Pod pseudonymem Ivan Holub napsal divadelní hru o antických filozofech Diogenův žák.

Kdo žije na vesnici

Obálka publikace „Kdo žije na vesnici“

Sociologická studie od profesora Jana Taubera popisuje přeměnu forem hospodaření po druhé světové válce na vybraném vzorku šesti JZD v Jihočeském kraji. Publikace se snaží na základě společenského výzkumu provedeného v roce 1962 odpovědět na otázky: Jak daleko dospěl proces vnitřních změn na vesnici a jaký vliv má působení kulturních institucí a společenských organizací na činnost vybraných kolektivních hospodářství. Sociology zajímala zejména odezva vesnice na snahu komunistů dokončit socialistickou přestavbu.

Sociologický výzkum, z něhož studie vychází, byl zpracován pro účely Výboru socialistické kultury, který jej předal jako podkladový materiál přípravnému výboru k XII. sjezdu KSČ. I přes ideologičnost, která se v textu objevuje zejména v obecných pasážích, přináší práce přínosné informace a statistiky vztahující se nejen k vybraným JZD (např. vybavení domácností, využití volného času na vesnici apod.).