Čítanka kolektivizace

Ambicí této webové čítanky je pomoci učitelům zkvalitnit výuku soudobých dějin na základních a středních školách. Není však určena pouze učitelům dějepisu, literatury a studentům, ale také všem, kteří se o problematiku transformace české a moravské vesnice v minulém století zajímají. Čtenář zde nalezne rozličné ukázky textů z archivní provenience, beletrie, odborné a memoárové literatury. Nemalý prostor je věnován i článkům z dobového tisku a úryvkům z propagandistických brožur z 50. let 20. století. Čítanka si neklade za cíl komplexní a vyčerpávající popis tématu. Nelze ji tedy ani vnímat jako ucelený přehled historického vývoje dané problematiky. Výběr textů je dán dostupností některých dobových pramenů, dále odbornou literaturou a beletrií, která reflektuje jen vybraná témata období „socializace“ vesnice a v neposlední řadě jejich využitelností v běžné výuce. Stejná míra důležitosti je v čítance přisuzována ikonografickému materiálu, který doprovází jednotlivé kapitoly.

Samotná čítanka je rozčleněna do několika tématických celků, které postihují zásadní aspekty spojené s kolektivizací venkova v Československu. Krátké úryvky nám umožňují nahlédnout na vybrané kapitoly „socializace“ venkova optikou let minulých až po žhavou současnost, kdy se toto téma stále častěji dostává i k široké veřejnosti. Ukázky textů s možnými otázkami a slovníčkem pojmů doplňuje krátký historický kontext a informace o autorovi, publikaci, případně poznámka k vybranému prameni. Vše obohacují obrazové přílohy s možným didaktickým využitím. V čítance jsou používány zjednodušené citace z důvodu přehlednosti a využití materiálu pro účely běžné výuky.

Ambicí čítanky ke kolektivizaci je poskytnout učiteli možný recept, jak vhodně propojit ve vyučování využití textových ukázek a obrazového materiálu, který by měl vyučovací hodiny zatraktivnit, a přimět žáky k samostatné aktivitě.

ISBN 978-80-87211-46-5