„Očista“ vysokých zemědělských škol od dětí „vesnických boháčů“ a městské buržoazie

Zapněte si, prosím, podporu jazyka Javascript ve Vašem prohlížeči a aktualizujte stránku.

 

 

Po velkých prověrkách na všech typech vysokých škol na počátku roku 1949 pokračovala další etapa vylučování studentů v roce 1952. Strana se zaměřila na děti „vesnických boháčů“ a „městské buržoazie“, které studovaly na vysokých školách zemědělských a veterinárních v Praze, v Brně a na Slovensku. Celá akce úzce souvisela s již probíhající akcí „K“ („kulaci“), jež byla zaměřena proti rodinným příslušníkům odsouzených „vesnických boháčů“. Tehdejší ministr školství Zdeněk Nejedlý vypracoval v létě 1952 na pokyn politického sekretariátu ÚV KSČ návrh na provedení „očisty vysokých škol zemědělských od vesnických boháčů a městské buržoazie“. Při přípravě tohoto podkladového materiálu vycházel z koncepce již právě započaté vylučovací akce selských dětí ze středních zemědělských škol. Zároveň byl uplatněn staronový záměr uskutečňovaný akčními výbory Národní fronty po únoru 1948, aby byly vylučovány i děti příslušníků „městské buržoazie“. Tato kategorie zahrnovala majitele továren, realit či větších firem, živnostníky, bývalé úředníky i příslušníky inteligence. Na začátku srpna 1952 byly konkrétní vysoké školy vyrozuměny, aby provedly očistu do 15. září 1952, než bude zahájen nový školní rok. Zajištěním a provedením očisty byli pověřeni rektoři příslušných vysokých škol. Ministerstvem pověřené komise projednávaly jednotlivé případy podle kádrových materiálů školy a KSČ a podle dotazníků o rodičích, které tomuto účelu vyhotovily místní národní výbory. Vyloučení se potenciálně vztahovalo nejen na vytipované studenty zemědělských či veterinárních fakult, ale na všechny studenty vysokých škol v republice. Seznam vyloučených byl předkládán referátu pracovních sil příslušných krajských národních výborů se žádostí, aby byli zařazováni na manuální práce. Měli tím být vytrženi z rodičovského vlivu a dána jim možnost nápravy. Celá akce se vzhledem vleklosti jednotlivých případů protáhla až do zimních měsíců roku 1952. Počet vyloučených se zastavil na čísle něco málo přes 150. Nejvíce se postih dotkl studentů na Vysoké škole zemědělské v Brně. Naopak v Praze díky předešlým důkladným prověrkám byl postih, v uvozovkách, minimální.

 

(Zdroj: BLAŽEK, P., JECH, K., KUBÁLEK, M.: Politicky motivované vylučování studentů v zakladatelském období komunistického režimu. Černá kapitola z dějin vysokého zemědělského školství v Praze. In: RAŠTICOVÁ, Blanka (ed.): Zemědělské školství, výzkum a osvěta jako předpoklad hospodářského a sociálního rozvoje venkova v 19. a 20. století. Uherské Hradiště 2004, s. 111–132.)

 

 

 

ZÁSADY K PROVEDENÍ OČISTY VYSOKÝCH ŠKOL ZEMĚDĚLSKÝCH A VETERINÁRNÍCH

1952, srpen, Praha. Zásady k provedení očisty vysokých škol zemědělských a veterinárních od dětí vesnických boháčů a městské buržoazie schválené politickým sekretariátem ÚV KSČ dne 13. srpna 1952 v Lánech.

Studenti z rodin vesnických boháčů a městské buržoasie se vlivem svého původu v zostřujícím se třídním boji nejen nestávají oporou socialistického budování vesnice, ale naopak, často kolísají a dostávají se snadno pod vliv třídního nepřítele a někdy se z nich stávají přímo škůdci. Proto je potřeba vyloučiti takové studenty z dalšího studia na vysokých školách zemědělských a veterinárních z ČSR.

Navrhuje se provést očistnou akci podle těchto zásad:

 1. Aby nebylo narušeno vyučování na vysokých školách a bylo zamezeno zbytečnému rozruchu mezi studenty, bude očista provedena v době letošních prázdnin do 15. září.
 2. Za provedení očistné akce odpovídají ministerstvo školství, věd a umění a na Slovensku pověřenectvu školství, věd a umění rektoři příslušných vysokých škol.
 3. Jako pomocný orgán rektora pro zkoumání individuálních případů a k předložení příslušných návrhů na vyloučení studentů jmenuje ministerstvo školství, věd a umění komise, složené z děkana nebo proděkana fakulty jako předsedy, tajemníka fakulty, kádrového pracovníka příslušné vysoké školy, zástupce KV KSČ, zástupce KOR a zástupce KV ČSM. Na Slovensku, kde dosud nejsou při rektorátech vysokých škol kádroví pracovníci, vyšle do komise tyto pracovníky kádrový odbor pověřenectva školství, věd a umění.
 4. Tyto komise budou zřízeny: jedna v Praze na vysoké škole zemědělské, dvě v Brně pro vysokou školu zemědělskou a veterinární, jedna v Nitře pro vysokou školu zemědělskou, jedna v Košicích pro vysokou školu veterinární.
 5. Komise budou rozhodovat o návrzích na vyloučení studentů z dalšího studia na základě kádrového materiálu, který je toho času na vysokých školách a na základě dotazníků, vyplněných místními národními výbory o rodičích studentů. Zástupci KV KSČ budou mít k dispozici stranický kádrový materiál. kádrový materiál studentů se roztřídí do tří skupin: v prvé budou zařazeni studenti, u kterých z dosavadního kádrového materiálu je naprosto jasný třídní původ jiný než vesnických boháčů a městské buržoasie. Druhá skupina bude složena ze studentů, u nich třídní původ není zcela jasný. Ve třetí skupině budou studenti, kde dosavadní kádrový materiál jasně ukazuje na nepřátelský třídní původ. U studentů v druhé a třetí skupině budou příslušným děkanátem nebo rektorátem zaslány MNV dotazníky o rodičích s lhůtou 10 dnů pro vrácení vysoké škole.
 6. Komise mohou určiti se souhlasem děkana nebo rektora referenty z řad pracovníků příslušné vysoké školy, kteří budou pomáhat podle pokynů komise při očistě.
 7. Komise navržené studenty k vyloučení individuálně prošetří a zdůvodněné návrhy předloží příslušnému rektorovi, který je vyloučí ze všech vysokých škol. Po schválení návrhů studentů navržených k vyloučení příslušným rektorem provede komise s těmito studenty individuální pohovory, v nichž budou objasněny případné nejasnosti, pokud jde o třídní původ a bude jim vyložen politický důvod tohoto opatření. Při tom budou upozorněni na to, že není vyloučeno, že jim bude po několika letech oddané práce pro republiku případně povoleno dostudování na vysoké škole, jestliže osvědčí svůj kladný postoj k budování socialismu a věrnost k lidově demokratickému zřízení. Rovněž při této příležitosti jim bude doporučeno, aby se zapojili především do manuální práce v zemědělství na úseku rostlinné výroby.
 8. Seznam vyloučených studentů předloží příslušný rektorát příslušnému krajskému národnímu výboru. V. referátu se žádostí, aby vyloučené studenty zařadil podle posudku komise do pracovního procesu především do manuální práce v zemědělství na úseku rostlinné výroby. Při tom těm, u nichž se projevuje kladný poměr k budování socialismu a je o nich známo, že se v této otázce rozcházejí se svými rodiči, umožní V. referát KNV uplatnit se podle jejich schopností a kvalit i na jiných úsecích než přímo v zemědělství.

(Národní archiv Praha, fond Komunistická strana Československa – Ústřední výbor, svazek 3, archivní jednotka 119, Zásady k provedení očisty vysokých škol zemědělských a veterinárních od dětí vesnických boháčů a městské buržoazie schválené politickým sekretariátem ÚV KSČ dne 13. srpna 1952.)

 » Celý článek

 » Zavřít

Nezkrácená verze ukázky textu

ZÁSADY K PROVEDENÍ OČISTY VYSOKÝCH ŠKOL ZEMĚDĚLSKÝCH A VETERINÁRNÍCH

1952, srpen, Praha. Zásady k provedení očisty vysokých škol zemědělských a veterinárních od dětí vesnických boháčů a městské buržoazie schválené politickým sekretariátem ÚV KSČ dne 13. srpna 1952 v Lánech.

Rozvíjející se zemědělská velkovýroba potřebuje dostatek třídně uvědomělých a politicky vyspělých odborných pracovníků, kteří by podle vzoru sovětského zemědělství budovali vysoce produktivní socialistickou velkovýrobu.

Proto je třeba, aby na vysokých školách zemědělských a veterinárních byla vychovávána mládež vyšlá z dělnické třídy, drobného a středního rolnictva a z rodin pokrokové inteligence.

Zkušenosti při letošních závěrečných zkouškách, a to zvláště při II. státních zkouškách na vysokých školách zemědělských a veterinárních a také při rozmísťování absolventů těchto škol ukazují, že přes všechna opatření se podařilo řadě dětí vesnických boháčů a městské buržoasie proniknout na tyto školy.

Studenti z rodin vesnických boháčů a městské buržoasie se vlivem svého původu v zostřujícím se třídním boji nejen nestávají oporou socialistického budování vesnice, ale naopak, často kolísají a dostávají se snadno pod vliv třídního nepřítele a někdy se z nich stávají přímo škůdci. Proto je potřeba vyloučiti takové studenty z dalšího studia na vysokých školách zemědělských a veterinárních z ČSR.

Navrhuje se provést očistnou akci podle těchto zásad:

 1. Aby nebylo narušeno vyučování na vysokých školách a bylo zamezeno zbytečnému rozruchu mezi studenty, bude očista provedena v době letošních prázdnin do 15. září.
 2. Za provedení očistné akce odpovídají ministerstvo školství, věd a umění a na Slovensku pověřenectvu školství, věd a umění rektoři příslušných vysokých škol.
 3. Jako pomocný orgán rektora pro zkoumání individuálních případů a k předložení příslušných návrhů na vyloučení studentů jmenuje ministerstvo školství, věd a umění komise, složené z děkana nebo proděkana fakulty jako předsedy, tajemníka fakulty, kádrového pracovníka příslušné vysoké školy, zástupce KV KSČ, zástupce KOR a zástupce KV ČSM. Na Slovensku, kde dosud nejsou při rektorátech vysokých škol kádroví pracovníci, vyšle do komise tyto pracovníky kádrový odbor pověřenectva školství, věd a umění.
 4. Tyto komise budou zřízeny: jedna v Praze na vysoké škole zemědělské, dvě v Brně pro vysokou školu zemědělskou a veterinární, jedna v Nitře pro vysokou školu zemědělskou, jedna v Košicích pro vysokou školu veterinární.
 5. Komise budou rozhodovat o návrzích na vyloučení studentů z dalšího studia na základě kádrového materiálu, který je toho času na vysokých školách a na základě dotazníků, vyplněných místními národními výbory o rodičích studentů. Zástupci KV KSČ budou mít k dispozici stranický kádrový materiál. kádrový materiál studentů se roztřídí do tří skupin: v prvé budou zařazeni studenti, u kterých z dosavadního kádrového materiálu je naprosto jasný třídní původ jiný než vesnických boháčů a městské buržoasie. Druhá skupina bude složena ze studentů, u nich třídní původ není zcela jasný. Ve třetí skupině budou studenti, kde dosavadní kádrový materiál jasně ukazuje na nepřátelský třídní původ. U studentů v druhé a třetí skupině budou příslušným děkanátem nebo rektorátem zaslány MNV dotazníky o rodičích s lhůtou 10 dnů pro vrácení vysoké škole.
 6. Komise mohou určiti se souhlasem děkana nebo rektora referenty z řad pracovníků příslušné vysoké školy, kteří budou pomáhat podle pokynů komise při očistě.
 7. Komise navržené studenty k vyloučení individuálně prošetří a zdůvodněné návrhy předloží příslušnému rektorovi, který je vyloučí ze všech vysokých škol. Po schválení návrhů studentů navržených k vyloučení příslušným rektorem provede komise s těmito studenty individuální pohovory, v nichž budou objasněny případné nejasnosti, pokud jde o třídní původ a bude jim vyložen politický důvod tohoto opatření. Při tom budou upozorněni na to, že není vyloučeno, že jim bude po několika letech oddané práce pro republiku případně povoleno dostudování na vysoké škole, jestliže osvědčí svůj kladný postoj k budování socialismu a věrnost k lidově demokratickému zřízení. Rovněž při této příležitosti jim bude doporučeno, aby se zapojili především do manuální práce v zemědělství na úseku rostlinné výroby.
 8. Seznam vyloučených studentů předloží příslušný rektorát příslušnému krajskému národnímu výboru. V. referátu se žádostí, aby vyloučené studenty zařadil podle posudku komise do pracovního procesu především do manuální práce v zemědělství na úseku rostlinné výroby. Při tom těm, u nichž se projevuje kladný poměr k budování socialismu a je o nich známo, že se v této otázce rozcházejí se svými rodiči, umožní V. referát KNV uplatnit se podle jejich schopností a kvalit i na jiných úsecích než přímo v zemědělství.
 9. Vyloučení posluchači mají možnost odvolati se do 8 dnů prostřednictvím příslušného rektorátu ministerstvu školství, věd a umění, na Slovensku pověřenectvu školství, věd a umění. Toto odvolání nemá odkladného účinku. Rozhodnutí ministerstva školství, věd a umění je konečné.
 10. Po ukončení této očistné akce příslušné rektoráty podají ministerstvu školství, věd a umění souhrnnou zprávu nejpozději do 20. září 1952. Na Slovensku tuto zprávu podají pověřenectvu školství, věd a umění dvojmo a pověřenectvo předloží opis této zprávy ministerstvu školství, věd a umění.
 11. Rektor, po případě děkan vysoké školy oznámí a politicky zdůvodní vyloučení studentů z rodin vesnických boháčů a městské buržoasie ve svém zahajujícím projevu na obvyklém shromáždění studentů při zahájení školního roku 1952/1953.

(Národní archiv Praha, fond Komunistická strana Československa – Ústřední výbor, svazek 3, archivní jednotka 119, Zásady k provedení očisty vysokých škol zemědělských a veterinárních od dětí vesnických boháčů a městské buržoazie schválené politickým sekretariátem ÚV KSČ dne 13. srpna 1952.)

 » Zavřít

 

Možné otázky:

 1. Proč byly prověrky na vysokých školách naplánovány na letní prázdniny?
 2. Na základě jakých materiálů rozhodovaly pověřené komise o vyloučení studentů?
 3. Kam byli zpravidla umisťováni vyloučení studenti? Měli potomci tzv. vesnických boháčů a městské buržoazie nějakou možnost dostudovat, poté co byly z příslušné vysoké školy vyloučeni?
 4. Jak návrh zdůvodňuje vyloučení těchto studentů? Připadá vám toto zdůvodnění přesvědčivé, či jej vnímáte jen jako ideologickou manipulaci? Proč?
 5. Proč jsou postiženy i děti třídních nepřátel, a to i v době, kdy jejich rodiče již přišli o své někdejší společenské postavení?

 

 

 

Národní archiv Praha, fond Komunistická strana Československa – Ústřední výbor, svazek 3, archivní jednotka 119, Zásady k provedení očisty vysokých škol zemědělských a veterinárních od dětí vesnických boháčů a městské buržoazie schválené politickým sekretariátem ÚV KSČ dne 13. srpna 1952

ZÁSADY K PROVEDENÍ OČISTY VYSOKÝCH ŠKOL ZEMĚDĚLSKÝCH A VETERINÁRNÍCH OD DĚTÍ VESNICKÝCH BOHÁČŮ A MĚSTSKÉ BURŽOAZIE

Zásady k provedení očisty vysokých škol zemědělských a veterinárních od dětí vesnických boháčů a městské buržoazie schválené politickým sekretariátem ÚV KSČ dne 13. srpna 1952 (1/6, foto zdroj: Národní archiv Praha)
Text „očisty“ představuje vnitřní materiál KSČ, díky němuž můžeme nahlédnout do zákulisí dramatických událostí, jež nepřímo navazovaly na proces kolektivizace venkova. Návrh dokumentu k provedení „očisty“ předložený ministrem školství Zdeňkem Nejedlým v srpnu 1952 obsahoval zásady připravované akce a směrnice pro vymezení příslušných sociálních kategorií. Návrh „očisty“ schválil definitivně politický sekretariát ÚV KSČ 13.srpna 1952 v Lánech. Konečným podkladem pro provádění prověrek na vysokých školách zemědělských a veterinárních byl interní výnos ministerstva školství věd a umění ze dne 25. srpna 1952, který převzal obsah zmíněného dokumentu.