Pojem „Kulak“ a „Vesnický boháč“

Zapněte si, prosím, podporu jazyka Javascript ve Vašem prohlížeči a aktualizujte stránku.

 

Ilustrační foto: obálka publikace „Stručný etymologický slovník jazyka českého“

Při volbě „vhodného“ označení pro majetnější rolníky se komunisté inspirovali v Sovětském svazu, kde se pro nepohodlné rolníky používalo označení „kulak“. Tento výraz zde měl svůj historický původ, a proto bylo obtížné nalézt vhodný český ekvivalent. Výraz „kapitalistické živly na vsi“, často používaný v Leninových a Stalinových spisech, se jevil pro české a slovenské vesničany jako příliš knižní a odtažitý. Označení statkář by se zase vztahovalo ke kategorii největších zemědělců, do níž nebylo dost dobře možné zahrnout méně majetnou vrstvu, která měla být v zájmu kolektivizace odstraněna. Pojem sedlák či velkosedlák by zase navozoval příliš pozitivní představu zkušeného hospodáře s přirozenou autoritou, spjatého s tradicí vesnice i dědičného gruntu. Klement Gottwald používání uvedených pojmů rezolutně odmítl a pro „živel“, proti kterému měl být veden boj na vesnici, doporučil výraz „boháč“. Jak se brzy ukázalo, termíny „vesnický boháč“ i „kulak“ měly dostatečně pejorativní náboj, schopný podněcovat závist a nenávist vůči větším a zámožnějším hospodářům, přičemž výraz „kulak“ svým nečeským a neslovenským původem dodával jeho nositeli punc cizorodosti. Oba termíny se v politické rovině začaly pozvolna užívat od podzimu roku 1948, aby se na dlouhou řadu let staly součástí politických projevů, stranických a státněbezpečnostních směrnic, hlášení, soudních rozsudků apod. Režimu poplatná propaganda a publicistika a rovněž pokleslá normalizační historiografie používaly pojmy „kulak“ a „vesnický boháč“ jako hanlivé označení pro diskriminované příslušníky selského stavu až do konce 80. let.

 

(Zdroj: JECH, K.: Kolektivizace a vyhánění sedláků z půdy. Vyšehrad, Praha 2009.)

 

 

„KULAK“

Ukázka dobové karikatury (Vesnické noviny Bystřicka, ročník 1958) (Foto zdroj: Martin Šikula)

Obešel jsem regály nacpané starými tlustými knihami, slovníky vázanými v kůži, encyklopediemi se zažloutlými listy. Narovnal jsem si z té sebrané moudrosti světa na okraji stolu vysoký komín.

Ottův slovník naučný, patnáctý díl; 1900.

Slovo kulak jsem tam nenašel. Poněkolikáté jsem přejížděl ukazováčkem po sto let starém potištěném papíru. Kulakowskij, Julian Andrejevič, filolog ruský. Kulan, zool., viz Džiggetaj. To bylo asi tak všechno.

Ottův slovník naučný nové doby, díl třetí, svazek druhý, 1935.

Tady už jsem heslo našel: Kulak (doslovně „pěst“) je název pro zámožnějšího individualist. sedláka na rus. vsi (až do 200 ha). Tato sociální vrstva vznikla z původní homogenní ruské vesnice stolypinskou agrární reformou po revoluci roku 1905 … V revoluci bolševické, zakončené kolektivisací vesnice, byli pojmem „kulak“ označeni všichni vesničtí odpůrci násilnické kolektivisace. Krutý a bezohledný boj o vesnici se vedl a končil heslem „likvidace kulaků jako třídy“.

Pokračoval jsem po proudu času dalším tlustým svazkem.

Komenského slovník naučný, svazek VI., 1938.

Kulak (r. pěst) – bohatý sedlák v SSSR, protibolševického smýšlení.

A nalistoval jsem o patnáct let dál.

Velký rusko-český slovník, díl II., K-O, 1953.

KULÁK – kulak, vesnický boháč; pejor. skrblík, škudlil, držgrešle.

Dalších deset let poté.

Příruční slovník naučný, II. díl z roku 1963.

Kulak (rusky „pěst“) – velký sedlák, představitel vesnické buržoazie. Jeho hospodářství se zakládá na vykořisťování cizí, zejm. námezdní práce.

A další kniha, Ilustrovaný encyklopedický slovník, II. díl O-Při, redakční uzávěrka 30. 6. 1980. Těšil jsem se, že na barevné kresbě uvidím, jak kulak vypadal. Heslo bylo obdobné jako v minulé encyklopedii, bohužel ale bez ilustrace.

Nakonec nejnovější moudrá kniha, která byla po ruce.

Všeobecná encyklopedie DIDEROT, 2, g/l, 1997.

Kulaci – rus. název pro třídu stř. relativně prosperujících rolníků, kteří hospodařili v Rusku zejm. po Stolypinově agrární reformě 1906–11 … v souvislosti s kolektivizací nařídil J. Stalin 1929 jejich fyzickou likvidaci, popř. internování do koncentr. táborů nebo nucené přesídlení…

Roznesl jsem těžké svazky po knihovně a narovnal je zpátky do polic. Stačilo mi to.

(HAJÍČEK, J.: Selský baroko. Host, Brno 2005, s. 25–26.)

Domácí úkol:

Vyhledejte v etymologickém nebo encyklopedickém slovníku (zkuste se zaměřit i na slovníky staršího data vydání, před r. 1945 i po r. 1945, např. Ottův slovník naučný apod.), popřípadě v odborné literatuře, pojem „kulak“ a „vesnický boháč“. Význam obou výrazů si doslovně zaznamenejte na papír a do závorky uveďte zdroj, z jakého jste čerpali. Jak a proč se proměňuje definice? Pokuste se sami vytvořit heslo „kulak“ pro wikipedii.

Možné otázky:

  1. Přičleňte k výrazu kulak na základě předloženého textu jednotlivé (typické) charakteristiky.
  2. Porovnejte, jakým způsobem se v průběhu 20. století pozměňoval význam slova kulak v českém kontextu. (Využijte poznatků z výuky dějepisu, internetu a dalších odborných publikací).
  3. Pokuste se blíže osvětlit funkci takových výrazů v kontextu totalitní ideologie. Z jakých důvodů tento výraz vznikl? Má v přirozeném světě své jasně identifikovatelné označované? Existovali vůbec kulaci před zavedením tohoto slova, nebo je teprve toto slovo „stvořilo“?
  4. Co tyto změny vypovídají o charakteru politického jazyka a ideologie?
  5. Vysvětlete rozdíl v původu pojmů „kulak“ a „vesnický boháč“. Jaký je mezi nimi vztah (po stylistické stránce)?

Příklady:

Kulak (doslovně „pěst“) je název pro zámožnějšího individualist. sedláka na rus. vsi (až do 200 ha). Tato soc. vrstva vznikla z původní homogenní ruské vesnice stolypinskou agrární reformou po revoluci roku 1905. Cílem stolypinské reformy bylo uvolnit individualistické síly i ze staré vesnické obščiny a miru a stvořit takto na vsi nezávislý stav individuálních sedláků se zachováním velkostatků. Půda k výkupu pro finančně silnější elementy na vsi byla proto brána ze společného selského majetku, „obščiny“. V carském Rusku stála tato vůdčí nejuvědomělejší a nejnezávislejší vesnická vrstva v čele sociálněrevolučního hnutí (ve straně socialistů revolucionářů). Byla přirozeně doplňována rozvojem schopných jedinců z mužiků. Za války přibyly však k této vrstvě hlavně nově zbohatnuvší elementy s lichvářskou mentalitou. Proto v revoluční fraseologii znamená pak „kulak“ hlavně vesnického lichváře a vydřiducha. Po revolučním odstranění třídy statkářů objevily se přirozené protivy zájmů mezi oběma zbylými sociálními vrstvami vesnice, mezi k-y a bědnaky. V revoluci bolševické, zakončené kolektivisací vesnice, byli pojmem „kulak“ označeni konečně všichni vesničtí odpůrci násilné kolektivisace (nejen „kulaci“, ale i t. zv. „podkulačnici“). Krutý, bezohledný boj o vesnici se vedl a končil heslem „likvidace k-ů jako třídy“ (srv. Rusko, dějiny). Kratochvíl. (Ottův slovník naučný nové doby. Dílu třetího svazek druhý. Paseka/Argo, Praha 2001, s. 960.) Kulak vesnický boháč. Z rus. kulak tatar. kulak pěst (pro násilnické jednání s mužiky) (Stručný etymologický slovník jazyka českého. SPN, Praha 1967, s. 272.) Kulak bohatý rolník, obdělávající své pozemky stále jen prací námezdních lidí nebo chudších sousedů (náhradou za půjčky ap.). – Přejato z ruštiny. Tam vzniklo asi z ukr. kurkul t/v, totiž zhrubělé kurkulak bylo zkráceno vypuštěním prvé slabiky; tím to slovo dostalo stejnou podobu jako r. kulak pěst. (Je mylné se domnívati, že je s kulak „pěst“ totožné, že je tu jen jakási metafora.) (MACHEK, V.: Etymologický slovník jazyka českého. Academia, Praha 1968, s. 306.) Kulak příslušník vesnické buržoazie vykořisťující bezzemky a malé střední rolníky; vesnický boháč (Slovník cizích slov. SPN, Praha 1981, s. 387.) Kulak rus. pěst, velký sedlák, příslušník vesnické buržoazie vykořisťující bezzemky a malé a stř. rolníky, vesnický boháč (Ilustrovaný encyklopedický slovník. díl 2, J-Pri. Academia, Praha 1981.) Kulak velký sedlák, bohatý statkář (Slovník cizích slov. Encyklopedický dům, Praha 1993, s. 132.) Kulak ruský název pro třídu středních, relativně prosperujících rolníků, kteří hospodařili v Rusku zejména po Stolypinově agrární reformě v letech 1906–11. Do 1914 tvořili cca 15 % ruských rolníků. Po Říjnové revoluci patřili k přirozeným odpůrcům bolševické moci, a jakkoli byl tlak vůči nim v průběhu NEP zmírněn, v souvislosti s kolektivizací nařídil J. Stalin 1929 jejich fyzickou likvidaci, popř. internování do koncentračních táborů nebo nucené přesídlení. Do pol. 30. let takto bylo zničeno cca 5 mil. rolnických usedlostí. V ČSR po únorovém převratu 1948 termín používán komunistickou propagandou k označení hospodářských zemědělců (Všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. 4.,k/l. Diderot, Praha 1999, s. 252) Kulak majetnější sedlák (Kapesní slovník cizích slov. Plot, Praha 2006, s. 163.) Kulak (Russian: „fist“), in Russian and Soviet history, a wealthy or prosperous peasant, generally characterized as one who owned a relatively large farm and several head of cattle and horses and who was financially capable of employing hired labour and leasing land. Before the Russian Revolution of 1917, the kulaks were major figures in the peasant villages. They often lent money, provided mortgages, and played central roles in the villages´ social and administrative affairs. During the War Communism period (1918-21), the Soviet government undermined the kulaks´ position by organizing committees of poor peasants to administer the villages and to supervise the requisitioning of grain from the richer peasants. But the introduction in 1921 of the New Economic Policy favoured the kulaks. Although the Soviet government considered the kulaks to be capitalists and, therefore, enemies of socialism, it adopted various incentives to encourage peasants to increase agricultural production and enrich themselves. The most successful peasants (less than 4 percent) became kulaks and assumed traditional roles in the village social structure, often rivaling the authority of the new Soviet officials in village affairs. In 1927 the Soviet government began to shift its peasant policy by increasing the kulaks´ taxes and restricting their right to lease land; in 1929 it began a drive for rapid collectivization of agriculture. The kulaks vigorously opposed the efforts to force the peasants to give up their small privately owned farms and join large cooperative agricultural establishments. At the end of 1929 a campaign to „liquidate the kulaks as a class“ („dekulakization“) was launched by the government. By 1934, when approximately 75 percent of the farms in the Soviet Union had becen collectivized, most kulaks-as well as millions of other peasants who had opposed collectivization-had been deported to remote regions of the Soviet Union or arrested and their land and property confiscated. (The New Encyclopaedia Britannica, Volume 7. Encyclopaedia Britannica, Chicago 2003, s.29.) » česká verze

Kulak (rusky: „pěst“), v ruské a sovětské historii, bohatý či prosperující sedlák, obecně charakterizovaný vlastnictvím relativně velké farmy s několika kusy skotu a koní, který byl finančně schopný zaměstnávat nájemné pracovníky a pronajímat půdu. Před revolucí 1917, byli „kulaci“ hlavní silou ruského venkova. Často půjčovali peníze, poskytovali hypotéky a hráli ústřední roli ve venkovských společenských a administrativních záležitostech. Během „Válečného komunismu“ za občanské války (1918-21), sovětská vláda podtrhla význam „kulaků“ organizováním výborů vesnické chudiny k řízení vesnic a kontrole rekvizic obilí bohatých sedláků. Nicméně zavedení Nové ekonomické politiky (NEP) v roce 1921 upřednostňovalo „kulaky“. Přestože je vláda Sovětů považovala za kapitalisty, tím také za nepřátele komunismu, zavedla různá opatření k podpoře sedláků, kteří tak zvyšovali zemědělskou produkci a zároveň bohatli. Nejúspěšnější „kulaci“ (méně než 4%) převzali tradiční roli ve společenském životě obcí a často soupeřili s autoritou představitelů nové sovětské vlády. V roce 1927 začala sovětská vláda měnit svůj postoj v zemědělské politice zvyšováním daní „kulakům“ a omezováním jejich práva pronajímat půdu. V roce 1929 započala kampaň za rychlou kolektivizace v zemědělství. „Kulaci“ oponovali snahám přinutit rolníky vzdát se jejich malých farem a vstoupit do velkých zemědělských družstev. Na konci roku 1929 byla vládou spuštěna kampaň „likvidace kulaků jako třídy“ („rozkulačení“). Do roku 1934 bylo zhruba 75% farem v SSSR kolektivizováno, většina „kulaků“ stejně jako milióny dalších oponentů kolektivizace bylo deportováno do odlehlých oblastí SSSR nebo zatčeno a jejich pozemky a majetek byl zkonfiskován. (The New Encyclopaedia Britannica, Volume 7. Encyclopaedia Britannica, Chicago 2003, s.29.) » Zavřít

Vesnický boháč kapitalistický podnikatel v zemědělství, který sice sám někdy pracuje, ale převážně vykořisťuje cizí pracovní síly. Za kapitalismu využívá svou technickou převahu (těžké stroje a potah) a větší výrobní možnosti k tomu, aby ovládl a podřídil si celou vesnici. Vesnický boháč je zapřísáhlým nepřítelem socialismu, a proto výstavba socialismu na vesnici je možná jen v nesmiřitelném boji proti jeho sabotáži. (Cesta vesnice k socializaci. Osnova pro páté thema Roku stranického školení 1949–1950. Svoboda, Praha 1950, s. 4.)

HAJÍČEK, J.: Selský baroko. Host, Brno 2005

Jiří Hájíček (1967)

Absolvoval Vysokou školu zemědělskou v Českých Budějovicích. Po základní vojenské službě pracoval tři roky v zemědělství. Od počátku 90. let je zaměstnán jako bankovní úředník. Debutoval v roce 1998 sbírkou povídek Snídaně na refýži, následně vydal romány Zloději zelených koní a Dobrodruzi hlavního proudu. Na povídkovou tvorbu navázal roku 2004 souborem dvanácti kratších próz Dřevěný nůž. Za román Selský baroko získal v roce 2006 cenu Magnesia Litera. Zatím jeho poslední připomínku představuje novela Fotbalové deníky. Ve svých prózách Hájíček čerpá především z prostředí jihočeského venkova a maloměsta.

Selský baroko

Obálka publikace „Selský baroko“

V současné beletrii najdeme jen málo knih, jejichž tématem by bylo období kolektivizace venkova v padesátých letech 20. století. Příběh začíná zdánlivě nenápadně jednoho horkého léta v zámeckém parku v Třeboni. Hlavní hrdina, genealog Pavel Straňanský, zpracovává v archivech rodokmeny na přání emigrantů, kteří ve staré vlasti hledají své kořeny. Zdánlivě obyčejná zakázka jej přivádí do relativně nedávné minulosti a před Pavlem se otevírá příběh venkovské krásky Rozálie Zandlové a sedláků z obce Tomašice. Pavel Straňanský prochází jihočeskou krajinou a její minulostí, aby ze zápisů starých kronik a výpovědí pamětníků postupně rekonstruoval příběh udání, které v 50. letech přivedlo několik sedláků do vězení. Ukazuje se, že zdánlivě jednoduchý případ je složitější, než se zpočátku zdálo. Hlavní protagonista románu zjišťuje, že jeho hledání, které jej přivádí až do přítomnosti, namísto jasných odpovědí přináší jen další otázky. A ty zůstávají vlastně stále nezodpovězené a nejasné, ať se jedná o událost starou padesát let nebo jen několik týdnů. Jak by měl člověk zacházet s vinou, pomstou, odpuštěním? Dostihne nás minulost?