Případ Babice – ukázka textu

Je bezpečně zjištěno, že vražda spáchaná na funkcionářích místního národního výboru v Babicích, je dílem teroristické bandy, kterou organisoval zločinec, najatý západními imperialisty, vycvičený v bavorském středisku profesionálních diversantů a poslaný ze zahraničí do naší země, aby tu osnoval teroristické činy. Tento odchovanec amerických gangsterů nalezl pomocníky v řadách vesnických boháčů, jež mamon zbavil lidského srdce, duše i svědomí, a z nichž třídní zášť a smrtelná nenávist proti socialismu učinila zločince, schopné i vraždit. Je nepochybné, kdo řídil ruce zločinných vrahů, kteří zvířecky ubili tři členy místního národního výboru v Babicích. Jsou to cizáčtí nepřátelé naší lidově demokratické republiky. Jsou to cyničtí a v zavilé nenávisti proti naší republice všeho schopní činitelé západního imperialismu. Jsou to američtí gangsteři, kteří se v západním Německu spřáhli s hitlerovskými násilníky, s vrahy a žháři Lidic, Ležáků, s gestapáckými a esesáckými stvůrami, a kteří se neštítí sebezločinnějších prostředků, aby se pokusili pomocí teroristických úkladů a diverse rušit náš nový život a překážet výstavbě socialismu v naší zemi. Přitom tito zahraniční strůjci teroristických zločinů počítají s pomocí desperátských živlů z řad odstavených, dříve vládnoucích tříd, jež vidí ve vraždě poslední prostředek, k němuž se utíkají a jež, jak tomu je u vesnických boháčů, projevují vzteklým běsněním zlobu nad neodvratným koncem svého vydřidušského, blahobytného života.

Ano, oni, cizáčtí západní imperialističtí nepřátelé republiky a jejich spřeženci a pomocníci, jsou vrahy bestiálně zabitých babických občanů. A vrahy jsou českoslovenští reakční emigranti, bídní Zenklové, Ripkové, Procházkové, Majerové, Peroutkové a podobní, kteří ze západních rozhlasů vlastizrádně štvou proti naší republice, kteří svými lživými ústy pronášejí z Mnichova pokrytecká slova o humanitě, o Masarykovi a Benešovi a přitom ve spojení s americkými agenty a nacistickými hrdlořezy posílají vrahy, aby zákeřně zabíjeli naše dělníky a inteligenty, usilující o lepší život národa. Úkladné zavraždění tří babických občanů, poctivých a obětavých služebníků pracujícího lidu, bylo zosnováno jako akt msty a jako akt teroru, který měl zastrašit statečné pracovníky naší lidové správy a který měl zastrašit naše pracovníky, usilující o to, aby se náš venkov zbavil škůdcovství vesnických boháčů, aby socialismus šel kupředu v zájmu lepšího života všeho zemědělského pracujícího lidu.

[…]

A my od rakví zavražděných babických soudruhů voláme ke všemu pracujícímu lidu měst i venkova, aby zostřil co nejvíce svou bdělost vůči nepřátelům republiky a aby dal pocítit sílu své moci všem zločinným živlům, pokoušejícím se ohrožovat pokojnou budovatelskou práci na díle výstavby socialismu.

Nechť má každý před očima oběti surové vraždy v Babicích, aby pochopil, jak je třeba neúprosně stíhat všechny zákeřné štváče, našeptávače a traviče, kteří vytvářejí ovzduší pro zločinnou práci agentů západního imperialismu, teroristických banditů a vrahů.

Bestiální zavraždění tří členů MNV v Babicích je strašným zločinem, jenž burcuje k největší bdělosti. Budeme v největší míře bdělí a vůči nepřátelům rozhodní a neúprosní. Ukážeme, že máme prostředky, abychom škůdcům, zákeřníkům a zločinným desperátům znemožnili jejich podlou činnost. Ukážeme, že máme sílu rozdrtit všechny nepřátele a škůdce. Ukážeme, že jsou marné vzteky našich nepřátel a že jsou marné naděje na návrat staré vlády kapitalistů, velkostatkářů a vesnických boháčů.

Hotovi střežit bedlivě bezpečnost naší republiky půjdeme směle vpřed k uskutečnění socialismu. A nic nás nezastaví na naší cestě k socialismu. Socialismus zvítězí slavně v naší zemi. A pracující lid měst i venkova se v naší vlasti dočká toho radostného, krásného a šťastného života, k němuž nás vede milovaný president republiky soudruh Klement Gottwald a k němuž nás vede vítězný tvůrce socialismu a učitel pracujícího lidu celého světa, soudruh Stalin.

Jsme si vědomi, že k tomu, abychom nadšeně pracovali pro uskutečnění socialismu v naší zemi, že k tomu nás svatě zavazuje památka zákeřně ubitých soudruhů, mučedníků, u jejichž rakví v největší úctě stojíme.

Drazí soudruzi, loučíme se s vámi a zavazujeme se svatou přípovědí, že i za zločin, jehož obětí jste se stali, bude třídní nepřítel krutě platit. Přinesli jste mučednickou oběť naší velké věci, věci socialismu, věci komunismu. Nikdy této vaší oběti nezapomeneme.

(Projev ministra Václava Kopeckého, in: Babice, Praha, Svoboda 1951, s. 13-15.)

Možné otázky

  1. Ministr informací a osvěty Václav Kopecký se ve svém projevu pokouší babický případ zasadit do širších ideologických souvislostí. Pokuste se popsat základní obrysy tohoto kontextu. Jak tyto souvislosti ovlivňují vyznění událostí v Babicích?
  2. V rozporu s přímo prokázanými skutečnostmi se v Kopeckého projevu objevují odkazy na spojitost mezi skupinou Ladislava Malého a nacisty. Ministr hovoří o „vrazích a žhářích Lidic“ o „nacistických hrdlořezích“ atd. Proč? Jakou mají tyto odkazy v jeho projevu funkci?
  3. Kopeckého projev přímo apeluje na posluchače a čtenáře. Ministr využil pohnuté situace k naléhavé výzvě. Jaké stylistické prostředky přitom využívá? Nač apeluje a k čemu vyzývá?
  4. Jazyk Kopeckého projevu je stylisticky velmi výrazný a v mnohém odráží rétoriku politických procesů 50. let. Pokuste se tento jazyk charakterizovat. Popište hlavní principy, na nichž je projev stylisticky vystavěn.
  5. Kopecký často v projevu využívá slovesných tvarů v první osobě množného čísla: „voláme“, „ukážeme“, „budeme bdělí“ či „nezapomeneme“. Jaký má opakované využití těchto tvarů efekt? Proč je Kopecký používá?
  6. Některé výrazy mohou v projevu komunistického ministra působit poněkud nemístně: např.: „svatá přípověď“, „mučednická oběť“ či „svatě nás zavazuje památka mučedníků“. Připomínají spíše jazyk církevních obřadů. Mají v projevu nějakou zvláštní funkci?
  7. Projev rýsuje ostrou hranici mezi „my“ a „oni“. Jaké výrazy používá pro charakteristiku „nás“ a „těch druhých“? Jakou roli toto rozdvojení přisuzuje čtenáři?
  8. Čekali byste v rámci žánru smuteční řeči nad mrtvými funkcionáři i zohlednění jiných témat? Odpovídá Kopeckého projev žánrové konvenci smuteční řeči?
  9. Ministr Kopecký ve svém projevu hovoří především o nepřátelích socialismu. Jakou funkci měly tyto výrazné obrazy nepřátel socialismu v rámci komunistické kulturní politiky plnit?