PhDr. Jaromír Mrňka, Ph.D. (*1988)

 

Historik

Kontakt

+420 221 008 366

jaromir.mrnka@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Moderní hospodářské, sociální a kulturní dějiny
 • České moderní dějiny
 • Teorie a metodologie historické vědy
 • Společnost v diktatuře
 • Násilí v moderní společnosti

Výzkumné projekty

 • 2017–2020 Udavačství jako sociální praxe I. – řešitel

Vzdělání

 • 2013–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin / obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium (školitel a vedoucí disertační práce doc. Mgr. et Mgr. Matěj Spurný, přerušeno 2015–2016) – studium ukončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2015–2016 Ludwig-Maximilians-Universität München, Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien – stipendijní pobyt; Hospodářské a sociální dějiny / Dějiny východní Evropy (školitel Prof. Dr. Martin Schulze Wessel)
 • 2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Hospodářské a sociální dějiny – rigorózní zkouška – studium ukončeno udělením titulu PhDr.
 • 2013 Freie Universität zu Berlin – stipendijní pobyt
 • 2011–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie–sociální dějiny (summa cum laude) – magisterské studium ukončeno udělením titulu Mgr.
 • 2007–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium ukončeno udělením titulu Bc.
 • 1999–2007 Gymnázium Zábřeh

Profesní curriculum

 • od 2020 Muzeum XX. století – člen Kolegia
 • od 2019 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, univerzitní centrum excelence Violence, Trauma and Justice (VITRI) – výzkumný pracovník
 • od 2019 Společnost pro queer paměť – člen
 • od 2018 Nakladatelství Epocha, edice „Studená válka – nové dějiny“ – člen ediční rady
 • od 2018 Univerzita Karlova v Praze, Institute for the Study of Strategic Regions, Cold War Research Group – spolupracovník
 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů – historik
 • 2011–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin – pomocná studentská síla, správce webových stránek
 • 2011–2012 FFabula, Spolek studentů historie FF UK – zakládající člen, předseda

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2015–2016 Ludwig-Maximilians-Universität München / Graduiertenschule für Ost- und Südosteuropastudien (SRN) – hostující vědecký pracovník
 • 2014 Collegium Carolinum e. V., Mnichov (SRN) – hostující vědecký pracovník

Pedagogická činnost

 • od 2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – East and Central European Studies – kurzy pro zahraniční studenty: Czechs in the Age of Extremes – Czech Society between Nationalism and Dictatorship in the long 20th Century; Totalitarianism Revisited – Former and Recent Debates about the Nature of Nazism and Communism; Stunde Null (Zero Hour) – The End of the Second World War in Europe and Its Aftermath (1944–1947)
 • od 2013–2017 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav hospodářských a sociálních dějin – externí vyučující (zaměření na teorii a metodologii historické vědy, moderní hospodářské a sociální dějiny; bakalářské kurzy – Historiografie, Hospodářské a sociální dějiny od roku 1945 do současnosti; navazující magisterské kurzy – Základní interpretační problémy sociálních dějin, Soudobé problémy sociálních dějin, specializační přednášky)
 • 2011–2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – odborný garant a vyučující přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na obor Historie

Grantové projekty

 • 2019–2023 Centrum pro transdisciplinární výzkum násilí, traumatu a spravedlnosti (akronym VITRI) – projekt Univerzity Karlovy (UNCE/HUM/009) – (hlavní řešitelka Hana Kubátová M.A., Ph.D.) – junior scholar
 • 2015–2017 Cesta k technokratickému socialismu: Politika a koncepty řízení společnosti v Československu (1953–1975) – studie k proměně venkova a technokratickému myšlení v zemědělství – projekt GA ČR č. GJ15-19437Y – spoluřešitel, doktorand
 • 2012–2016 Násilí a legitimita socialistické diktatury v Československu (1968–1989) – projekt GA ČR č. GAP410/12/0765 – pomocná vědecká síla

Bibliografie

Monografie

 • MRŇKA, Jaromír: Limity lidskosti, politika a sociální praxe kolektivního násilí v českých zemích 1944–1946. ÚSTR, Praha 2019, 343 s.
 • MRŇKA, Jaromír: Svéhlavá periferie. Každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska 1945–1960. ÚSTR, Praha 2015, 218 s.

Kolektivní monografie, kapitola v monografii

 • MRŇKA, Jaromír: Polní továrny a venkovská města, zemědělství a venkov mezi kolektivizací, plánováním a průmyslovou velkovýrobou v padesátých až osmdesátých letech 20. století. In: SOMMER, Vítězslav a kolektiv: Řídit socialismus jako firmu, technokratické vládnutí v Československu 1956–1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – NLN, Praha 2019, s. 115–137.
 • MRŇKA, Jaromír: Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Předjaří. Československo 1963–1967. Jihočeské muzeum – ÚSTR, České Budějovice – Praha 2016, s. 154–164.
 • MRŇKA, Jaromír: „Odhalením chyb ukazujeme svoji sílu.“ Proměny myšlenkového světa lokálních stranických elit v průběhu roku 1956 na příkladu Šumperska a Zábřežska. In: PETRÁŠ, Jiří – SVOBODA, Libor (eds.): Československo 1954–1962. Jihočeské muzeum – ÚSTR, České Budějovice – Praha 2015, s. 465–474.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • MRŇKA, Jaromír: „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe. / „In our land the end of the war is going to be written by blood.” Collective Violence of the Year 1945 in the Czech Lands as Politics, Culture and Social Practice]. In: Drama v přelomu. Rok 1945 v individuálních i kolektivních osudech | Dramas of Rupture: 1945 in Personal and Collective FatesStřed / Centre, 2016, roč. 8, č. 2, s. 66–91.
 • MRŇKA, Jaromír: Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Dějiny každodennosti a výzkum mentalit zemědělského obyvatelstva na příkladu kolektivizace v pohraničí českých zemí. Východočeské listy historické, 2015, roč. 20, č. 32/1, s. 229–236.

Anotace, recenze

 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. ZAREMBA, Marcin: Die große Angst, Polen 1944–1947, Leben im Ausnahmezustand. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2016. Střed, časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2018, roč. 10, č. 2, s. 131–136.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. GEBHARDT, Miriam: Als die Soldaten kamen, die Vergewaltigung gegen deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs (Když přišli vojáci, znásilňování německých žen na konci druhé světové války). Pantheon, Mnichov 2016. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 1, s. 139–140.
 • MRŇKA, Jaromír: Recenze. WIEDEMANN, Andreas: „Pojď s námi budovat pohraničí!“, osídlování a proměna obyvatelstva bývalých Sudet 1945–1952. Prostor, Praha 2016. Střed, časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2018, roč. 10, č. 1, s. 147–151.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. ŠLOUF, Jakub: Spřízněni měnou, genealogie plzeňské revolty 1. června 1953. FF UK, Praha 2016. Dějiny – teorie – kritika, 2017, roč. 14, č. 2, s. 378–383.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. LOEWENSTEIN, Bedřich – HLAVAČKA, Milan – ŠÍSTEK, František a kol.: Násilí, jiná moderna. Historický ústav AV ČR, Praha 2017. Střed, časopis pro mezioborová studia střední Evropy 19. a 20. století, 2017, roč. 9, č. 2, s. 119–120.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. BÍLEK, Jan – KUKLÍK, Jan – MARŠOUN, Erik – NĚMEČEK, Jan: Druhý exil Edvarda Beneše. Fotografie z let 1938–1945. Historický ústav AV ČR, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 1, s. 140.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. FASORA, Lukáš: Stáří k poradě, mládí k boji. Radikalizace mladé generace českých socialistů 1900–1920. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2015. Střed, 2016, roč. 8, č. 1, s. 199–205.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. KAŠKA, Václav: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa 1948–1952. Ústav pro studium totalitních režimů – Conditio humana, Praha – Brno 2014. Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder, 2015, roč. 55, č. 1, s. 228–230.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. ŠTOLLEOVÁ, Barbora: Pod kuratelou Německé říše. Zemědělství Protektorátu Čechy a Morava. Karolinum, Praha 2014. Střed, 2015, roč. 7, č. 1, s. 203–204.
 • MRŇKA, Jaromír: Economic History of the Occupied Bohemian Lands. Recenze. BALCAR, Jaromír – KUČERA, Jaroslav: Von der Rüstkammer des Reiches zum Maschinenwerk des Sozialismus. Wirtschaslenkung in Böhmen und Mähren 1938 bis 1953.  Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2013. Prager Wirtschafts- und Sozialhistorische Mitteilungen, 2014, č. 20, s. 118–121.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. DVOŘÁK, Tomáš: Vnitřní odsun 1947–1953. Závěrečná fáze „očisty pohraničí“ v politických a společenských souvislostech poválečného Československa. 2. upravené vydání. Matice moravská, Brno 2013. Bohemia, Zeitschrift für Geschichte und Kultur der Böhmischen Länder, 2014, roč. 54, č. 1, s. 228–230.
 • MRŇKA, Jaromír. Recenze. SPURNÝ, Matěj: Nejsou jako my. Česká společnost a menšiny v pohraničí (1945–1960). Antikomplex, Praha 2012. Přítomnost (online), 2012, č. 89 (cit. 14. 12. 2017). Dostupné z: http://www.pritomnost.cz/cz/archiv-od-roku-2012/235-nejsou-jako-my.

Popularizace

 • MRŇKA, Jaromír: Wenn der Flieder wieder blüht, eine Einschätzung der Streitigkeiten um die Entfernung des Marschall Konew-Denkmals in Prag (online). Europäische Geschichte, Osteuropa und Mitteleuropa, 8. Mai 1945, RLS, Mai 2020 (cit. 16. 6. 2020). Dostupné z: https://www.rosalux.de/publikation/id/42232/wenn-der-flieder-wieder-blueht?.
 • MRŇKA, Jaromír – CRHÁK, Ondřej: Rozporuplní vlasovci – hrdinové, nebo zrádci? Živá historie, 2020, č. 4, s. 38–43.
 • MRŇKA, Jaromír – CRHÁK, Ondřej: Pandořina skříňka generála Vlasova. Proč se v debatách o konci války stále míjíme? (online). A2larm, 9. prosince 2019 (cit. 16. 6. 2020). Dostupné z: https://a2larm.cz/2019/12/pandorina-skrinka-generala-vlasova-proc-se-v-debatach-o-konci-valky-stale-mijime/.
 • MRŇKA, Jaromír – CRHÁK, Ondřej: Osvoboditelé, okupanti, nebo vrazi? Pár poznámek na okraj debaty o roli Rudé armády v roce 1945 (online). Deník N, 21. září 2019 (cit. 16. 6. 2020). Dostupné z: https://denikn.cz/200716/osvoboditele-okupanti-nebo-vrazi-par-poznamek-na-okraj-debaty-o-roli-rude-armady-v-roce-1945/.
 • MRŇKA, Jaromír – CRHÁK, Ondřej: Před 75 lety skončila vojenská operace, která šokovala německé velení a urychlila konec války o několik měsíců (online). Deník N, 30. srpna 2019 (cit. 16. 6. 2020. Dostupné z: https://denikn.cz/188771/pred-75-lety-skoncila-vojenska-operace-ktera-sokovala-nemecke-veleni-a-urychlila-konec-valky-o-nekolik-mesicu/.
 • MÜHLHÄUSER, Regina – MRŇKA, Jaromír – MATĚJKA, Ondřej: Vše, co najdete, je vaše; rozhovor s Reginou Mühlhäuser o sexuálním násilí v ozbrojených konfliktech. Securitas imperii, 2019, sv. 34 (1), s. 318–332.
 • MRŇKA, Jaromír – SIXTA, Václav: 15. březen 1939, zapomenuté výročí? Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 113–115.
 • MRŇKA, Jaromír: Než přišel Hitler, země spěla k diktatuře, lidé považovali Židy za riziko (online). DVTV, 14. 3. 2019 (cit. 16. 6. 2020). Dostupné z: https://video.aktualne.cz/dvtv/nez-prisel-hitler-zeme-spela-k-diktature-lide-povazovali-zid/r~97cb3e30466111e98aa4ac1f6b220ee8/.
 • MRŇKA, Jaromír – MATĚJKA, Ondřej: Popírání holokaustu bez trestu. Lidové noviny, 1. prosince 2018, s. 22/IV.
 • MRŇKA, Jaromír: Poslední dny Česko-Slovenska. Lidové noviny, 25. října 2018, s. 18.
 • MRŇKA, Jaromír: Druhá republika, říši vstříc. Lidové noviny, 24. října 2018, s. 18.
 • MRŇKA, Jaromír: Praha v nulté hodině, Konec, nebo nový začátek? Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 3, s. 33–41.
 • NEUMANN, Lukáš: Rozhovor: Moje kniha je v podstatě takovými dějinami Díry u Hanušovic. Nad knihou Jaromíra Mrňky – Svéhlavá periferie. KROK – Kulturní revue Olomouckého kraje, 2016, roč. 13, č. 3, s. 42–46.

Webové projekty

 • mkc.cz Praha sdílená a rozdělená – Multikulturní centrum Praha (online), (cit. 14. 12. 2017). Dostupné z: http://praha.mkc.cz/.

Aktivní účast na konferencích

 • Univerzita Karlova, Praha, online, 2020: Transdisciplinary Research of Violence, Trauma and Justice – příspěvek Sexuální násilí v českých zemích na konci druhé světové války.
 • Nemzeti Emlékezet Bizottsága, Budapešť (Maďarsko): Transition, International Aspects of the Fall of Communism in 1989 – příspěvek: 17th November 1989 in Czechoslovakia. Where the Memory met the Social Change.
 • Univerzita Karlova, Praha, 2019: Violence – Trauma – Justice – VITRI 2019 Fall Workshop – příspěvek States of Exception. Forms of Collective Violence at the End of World War II in the Bohemian Lands.
 • Aleksanteri Institute, Herder Institut Marburg, Helsinki (Finsko), 2018: (Politics of) Digital Humanities in Eastern European Studies – příspěvek Making of the Historical Knowledge. Digitization in the State Security Archives in the Czech Republic.
 • Central European University, Institut für Zeitgeschichte München, Budapešť (Maďarsko), 2018: European Holocaust Research Infrastructure, Researching and Remembering the Holocaust in Central Europe, New Sources, Methods, and Approaches – příspěvek „Limits of Humanity“, Politics and Social Practice of Collective Violence in Bohemian Lands 1944–1946.
 • Univerzita Palackého Olomouc, 2017: 11. sjezd českých historiků příspěvek Informace, státní bezpečnost a moderní byrokracie: Možnosti a meze výzkumu udavačství v českých zemích 1938–1953.
 • Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2017: konference Fašismus, modernismus, populismus  příspěvek Představy vyloučení a kolektivní násilí: Radikalismus – Fašismus – Extremismus a politika násilí moderního státu v dlouhých 40. letech 20. století. 
 • Universität Hamburg, Hamburk (Spolková republika Německo), 2016: představení posteru na 51. Historikertag, Verband der Historiker und Historikerinnen Deutschlands e. V. příspěvek Kollektive Gewalt in Böhmischen Länder als Politik, Kultur und Soziale Praxis, 1935–1956.
 • Masarykův ústav a archiv AV ČR v Praze, 2015: mezinárodní konference Liberation, Revolution, Transformation Central Europe in 1945 in an Interdisciplinary Perspective  příspěvek „V naší zemi bude konec války psán krví.“ Kolektivní násilí roku 1945 v českých zemích jako politika, kultura a sociální praxe. 
 • Bielefeld Graduate School in History and Sociology (Spolková republika Německo), 2015: výroční seminář Structures and Events – a Dialogue between History and Sociology  příspěvek Crucial Events – Critical Experience – Radical Action. Was the Society of the Czech Lands radicalized by experiences of crisis and war during 1930’s and 1940’s?
 • ÚSTR, České Budějovice, 2015: konference Československo v letech 1963–1967 – příspěvek Mládež nová, mládež Gottwaldova? Období poloviny šedesátých let a obrodný proces v Československu jako generační zlom.
 • Universität Regensburg (Spolková republika Německo), 2015: výroční konference Graduirtenschule für Ost- und Südosteuropastudien: Cultural Hegemonies in Spaces of Diversity – příspěvek Hegemony of ‘Dutiful Work’. (Trans-) Formation of hegemonic Discourses and Post-war Czech Society between Nationalism and Socialism 1945–1960.
 • ÚSTR, České Budějovice, 2014: konference Československo v letech 1956–1962 – příspěvek „Odhalením chyb ukazujeme svoji sílu“. Proměny myšlenkového světa lokálních stranických elit v průběhu roku 1956 na příkladu Šumperska a Zábřežska.
 • Muzeum východních Čech, Hradec Králové, 2014.: mezinárodní konference Dějiny venkova v českých zemích v 18.20. století, Historiografie, Metody, Problémy – příspěvek Svéhlaví aktéři a (bez)mocná diktatura. Dějiny každodennosti a výzkum mentalit zemědělského obyvatelstva na příkladu kolektivizace v pohraničí českých zemí.
 • Univerzita Karlova, Praha, 2012: Česko-německo-ruský trialog Friedrich Ebert Stiftung –  příspěvek Retribution – Vertreibung – Zwangsmigration und tschechische Gesellschaft nach dem Jahr 1945.