PhDr. Jaroslav Najbert, Ph.D.

Historik, didaktik

Kontakt

+420 724 281 351

jaroslav.najbert@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Badatelské projektové vyučování v soudobých dějinách
 • Rodinná paměť a výuka soudobých dějin
 • Aplikace orální historie do dějepisné výuky
 • Současné trendy v oborové didaktice dějepisu

Výzkumné a vzdělávací projekty

 • od 2017 Komplexní systém hodnocení, ČŠI, OPVVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0000751 – tvůrce úloh 2. stupně
 • 2018 Podpora budování kapacit pro rozvoj základních pre/gramotností v předškolním a základním vzdělávání – podpora práce učitelů (PPUČ), Národní ústav pro vzdělávání, OPVVV, CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_001/0002110 – lektor pro gramotnosti v regionech
 • 2017–2018 Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce: Podpora rozvoje oborově didaktických magisterských studijních programů, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, ESF pro vysoké školy č. 02_16_015 – oborový koordinátor didaktiky
 • 2015–2017 Inovace výuky dějepisu: vývoj digitální aplikace pro práci s prameny, TAČR TD03000063 – člen řešitelského týmu
 • 2012–2014 Dějepis v 21. století: multimediální aplikace pro dějepisnou výuku, OPVK CZ.1.07/1.1.00/26.0074 – koordinátor projektového vyučování a člen autorského týmu
 • 2013 Mediální reprezentace ve výuce dějepisu, Fond rozvoje vysokých škol, FF UK, č. 202692 – řešitel projektu

Vzdělání

 • 2011–2019 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav českých dějin – seminář Teorie a metodologie historické vědy, postgraduální studium, obhájena disertační práce na téma Vyrovnávání se s komunistickou minulostí: proměny historické edukace v České republice po roce 1989
 • 2011–2013 Pedagogická fakulta UK, kurz CŽV – Rozšiřující studium Občanská výchova a Základy společenských věd č. 698411
 • 2010–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, kurz CŽV – Učitelství pro SŠ č. 650040/7499 + Didaktika dějepisu
 • 2009–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – magisterské studium
 • 2006–2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – bakalářské studium
 • 2006–2009 Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd – obor Žurnalistika – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2019 Národní institut pro další vzdělávání – člen Ústřední komise Dějepisné olympiády
 • od 2018 Národní ústav pro vzdělávání – člen Odborné skupiny pro revizi RVP – vyučovací předmět Dějepis
 • od 2011 Ústav pro studium totalitních režimů, Oddělení vzdělávání – lektor a koordinátor projektového vyučování

Pedagogická činnost

 • od 2017 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, Katedra dějin a didaktiky dějepisu – semináře zaměřené na didaktiku dějepisu
 • od 2012 Gymnázium Přírodní škola, o. p. s. – učitel dějepisu, občanské výchovy a společenských věd; příprava a vedení uměleckých a badatelských projektů
 • 2013–2014 Gymnázium, Mozartova 449, Pardubice – učitel dějepisu a společenských věd
 • 2011–2012 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Svitavy – učitel dějepisu

Bibliografie

Monografie

 • Kol. autorů: Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV (online). ČŠI, Praha 2018 (cit. 8. 4. 2020). Dostupné z: https://www.csicr.cz/cz/Dokumenty/Publikace/Analyza-zahranicnich-systemu-hodnoceni-klicovych-k.
 • ČINÁTL, Kamil – MERVART, Jan – NAJBERT, Jaroslav: Dějiny v diskusi: Podoby československé normalizace. ÚSTR a NLN, Praha 2017, 348 s.
 • NAJBERT, Jaroslav – PALATKA, Stanislav: Expedice Podyjí: Devět mlýnů a Podmolí: badatelské terénní vyučování pro žáky základních a středních škol. ÚSTR– Správa NP Podyjí, Praha – Znojmo 2017, 112 s.
 • HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav a kol.: Paměť a projektové vyučování v dějepise. ÚSTR, Praha 2014, 249 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • ČINÁTL, Kamil – NAJBERT, Jaroslav – RIPKA, Vojtěch: Historická gramotnost v aplikaci HistoryLab: realistický přístup k osvojování didaktické teorie dějepisu. Historie – Otázky – Problémy, 2021, roč. 13, č. 2, s. 50–70.
 • HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Hledání nového konsensu: Učíme dějepis ve veřejném zájmu? Historie – Otázky – Problémy, Public history – Dějiny ve veřejném prostoru. 2018, roč. 10, č. 1, s. 15–31.
 • NAJBERT, Jaroslav: Guarding against the „loss of national memory“: the communist past as a controversial issue in Czech history education. History Encounters (v tisku).
 • HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Proměna cílů historického vzdělávání v časech nových médií. In: NAJBERT, Jaroslav (ed.): Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz (online). Praha 2017 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://historylab.cz/metodika/kapitola/ucebnice-a-historicke-vzdelavani-pro-21-stoleti/promena-cilu-historickeho-vzdelavani-v-case-novych-medii.
 • NAJBERT, Jaroslav – VÁVROVÁ, Tereza: Potenciál učebnic k rozvoji historického myšlení na příkladu holocaustu. In: NAJBERT, Jaroslav (ed.): Promýšlet dějepis v 21. století. Digitální aplikace pro práci s prameny HistoryLab.cz (online). Praha 2017 (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z: https://historylab.cz/metodika/kapitola/ucebnice-a-historicke-vzdelavani-pro-21-stoleti/potencial-ucebnic-k-rozvoji-historickeho-mysleni-na-prikladu-holocaustu.
 • NAJBERT, Jaroslav: Období normalizace jako předmět dějepisného a občanského vzdělávání. In: ČINÁTL, Kamil – MERVART , Jan – NAJBERT, Jaroslav: Dějiny v diskusi: Podoby československé normalizace. ÚSTR – NLN, Praha 2017, s. 183–233.
 • NAJBERT, Jaroslav: Na cestě k historické gramotnosti: jak učit o tzv. železné oponě. In: K. LOZOVIUKOVÁ, Kateřina – PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Život na československých hranicích a jejich překračování v letech 1945–1989. ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha –Liberec 2017, s. 236–263.
 • HAVLŮJOVÁ, Hana – NAJBERT, Jaroslav: Vzpomínky jako školní historický pramen. In:  JARSKÁ, Šárka (ed.): Nucená práce 1939–1945. Příběhy pamětníků ve výuce. Živá paměť o. p. s, Praha 2016, s. 15–18.
 • NAJBERT, Jaraslav: Vykladanně historyi і medyjaadykacyja v himnazii „Pryrodnaja škola“ v Praze: vajenny učastak Ralsko 1968–1991. In: Vavrava, Тereza – Zaprudcki, Nikalaj a kol.: Medyjaadykacyja v sučasnaj škole: zbornik navukova-metadyčnych artykulav. Minsk, 2016, s. 67–74.
 • NAJBERT, Jaroslav: Dějepisné narativy normalizace v učebnicích. In: KOPAL, Petr (ed.): Film a dějiny 4: Normalizace. ÚSTR – Casablanca, Praha 2014, s. 539–555.
 • NAJBERT, Jaroslav: Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let. In: PAŽOUT, Jaroslav (ed.): Informační boj o Československo / v Československu (1945–1989). ÚSTR – Technická univerzita v Liberci, Praha – Liberec 2014, s. 192–208.
 • NAJBERT, Jaroslav – VACHKOVÁ, Iva: Rodinná paměť v projektové výuce na českých školách. In: I mlčení je lež: paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise  [sborník z konference konané v Ústí nad Labem 6.–7. 12. 2012]. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně – PANT, Ústí nad Labem – Ostrava 2013.
 • NAJBERT, Jaroslav: Historical Education in the Process of Democratic Transition: The Czech Case. (Nastava iz istorije u procesu demokratske tranzicije: češki primer). Journal for Philosophy and Society (Filozofija i društvo), 2012, roč. 23, č. 3, s. 45–55. [Text dostupný ze stránek Journal for Philosophy and Society Univerzity v Bělehradu.]
 • NAJBERT, Jaroslav: Rodinná paměť ve výuce tzv. normalizace: Velké a malé příběhy moderních dějinMemo: časopis pro orální historii, 2011, roč. 1, č. 2, s. 98–120.

Učební texty, výuková DVD

 • Kol. autorů: Obrazy války (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014.
 • Kol. autorů: Dějiny ve škole (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2014.
 • Kol. autorů: Česká společnost 1969–1989 (vzdělávací DVD). ÚSTR, Praha 2013.

Popularizace

 • NAJBERT, Jaroslav: Paradoxy hledání systému školního dějepisu. Rozloučení s Vratislavem Čapkem. Dějiny a současnost, 2019, č. 6, s. 40–43.
 • NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav: Kdo ztvárnil hlavní roli ve filmu Jan Roháč z Dubé? O dějepisných soutěžích a chodících encyklopediích. Dějiny a současnost, 2017, č. 6, s. 30–32.
 • NAJBERT, Jaroslav – PINKAS, Jaroslav: Kolektivizace je „fotogenické“ téma. Rozhovor. In: Venkov: mezi idylou a robotou. Ohlédnutí za Historickou dílnou 2016.  FF MU v Brně – CDK, Brno 2016, s. 32–36.
 • Kol. autorů: Vojenský prostor Ralsko 1968-1991: Sovětská armáda v regionální kolektivní paměti a její oficiální obraz. Odborný konzultant Jaroslav Najbert a Vlaďěna Smolková. Gymnázium Přírodní škola, Praha 2013.

Webové projekty

 • 2017 HistoryLab.cz Digitální aplikace pro práci s historickými prameny (online vzdělávací aplikace) (cit. 14. 4. 2020). Dostupné z:  https://historylab.cz (citováno k 2. 4. 2020).

Aktivní účast na konferencích

 • Praha, březen 2019: konference Vzdělávání pro budoucnost 2019 – příspěvek HistoryLab.cz: jak pomáhá digitální aplikace historickému vzdělávání
 • Praha, listopad 2018: didaktické fórum Dějiny ve veřejném prostoru: Česká společnost a historická výročí – příspěvek na téma Jak se učitelé vyrovnávají s minulostí
 • San Sebastian-Donostia, duben 2017: 24th Euroclio Annual Conference „Intersections: How Can History Education Change Today?“ – workshop na téma HistoryLab.cz: The Challenges of Educating with Digital Technologies and Primary Sources
 • Brno, únor 2017: Výroční konference COHA „Mnoho tváří orální historie“ – příspěvek na téma Marginalizované vzpomínky jako školní historický pramen
 • Georg Eckert’s Institute Braunschweig (Spolková republika Německo), 22.–24. 2. 2016: mezinárodní symposium The politics of memory practices: Making the past present in contemporary education – příspěvek Against the loss of memory. How shall we construct a school historical narrative of the Czechoslovak communist dictatorship?
 • Association for Slavic, East European & Eurasian Studies, 19.– 22. 11. 2015: Association for Slavic, East European & Eurasian Studies Annual Convention 2015, Philadelphia (USA) – příspěvek From Happy Illusion to Memory: Representation of Collectivization in Czechoslovak Film
 • Asociace pro mezinárodní otázky, Gomel (Běloruská republika), 13.–15. 10. 2015: projekt Rozvoj mediální výchovy v Bělorusku – příspěvek Mediální výchova jako součást výuky o minulosti
 • Technická univerzita v Liberci, 19.–21. 8. 2015: XXV. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma Život na hranicích v letech 1945–1989 – příspěvek/workshop Každodennost hraničního pásma železné opony perspektivou badatelského vyučování
 • PANT, Ostrava, 12.–13. 12. 2013: konference a didaktický seminář I mlčení je lež, 2013: Možnost interpretace historických pramenů ve školní praxi – příspěvek Využití filmu ve výuce dějepisu
 • Technická univerzita v Liberci, 22.–23. 8. 2013: XXIII. ročník libereckého semináře Česko-slovenské vztahy na téma Informační boj o Československo/ v Československu – příspěvek/vedení workshopu Propaganda jako interpretační hra: využití karikatur ve výuce 50. let
 • PANT – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, 6.–7. 12. 2012: konference a didaktický seminář I mlčení je lež, 2012: Paměť a paměti, zapomínání a vzpomínání ve školním dějepise – příspěvek Rodinná paměť ve výuce moderních dějin
 • Bělehrad (Republika Srbsko), 19.–20. 1. 2012: mezinárodní konference Dealing with the Past in Serbia: What Next? – příspěvek Role dějepisného vzdělávání v procesu demokratické transformace
 • Vilnius (Litevská republika), 28.–29. 11. 2011: mezinárodní konference History and Memory: Soviet Case – příspěvek Jak učit o komunistické diktatuře
 • od 2011: lektorování cca 40 seminářů DVPP (semináře organizované ÚSTR včetně každoroční Letní školy pro učitele ÚSTR, ve spolupráci s dalšími partnery – např. Národním institutem dalšího vzdělávání, Národním ústavem pro vzdělávání, Centrem současné umění DOX aj.); tematické zaměření: výuka dějepisu, občanské výchovy a společenských věd, rozvíjení občanské, čtenářské nebo mediální gramotnosti