PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (*1977)

Historik

Kontakt

+420 221 008 299

ondrej.vojtechovsky@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Cizinci v socialistickém Československu, vztahy mezi evropskými socialistickými zeměmi

Výzkumné projekty

 • Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek ke studiu imigrace a pobytu cizinců v období tzv. normalizace

Vzdělání

 • 2010 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Obor Historie – obecné dějiny (dizertační práce: Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu) – doktorské studium ukončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2006 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – udělen titul PhDr.
 • 2003 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – magisterské studium oboru Historie ukončeno udělením titulu Mgr.

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – odborný asistent
 • 2006–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – asistent

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2015 Institut für Ost- und Südosteuropäische Forschung, Řezno (Spolková republika Německo) – měsíční studijní pobyt
 • od 2003 – pravidelné studijní pobyty v zemích bývalé Jugoslávie
 • 2001 Universtität Wien (Rakouská republika) – čtyřměsíční studijní pobyt
 • 2000–2001 Philipps-Universität Marburg (Spolková republika Německo) – pětiměsíční studijní pobyt

Pedagogická činnost

 • od 2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – člen semináře obecných a komparativních dějin – odborný asistent
 • 2006–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – člen semináře obecných a komparativních dějin – asistent
 • od 2007 Program Erasmus+ – oborový koordinátor

Grantové projekty

 • od 2017 Československo a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu – projekt GA ČR pro FF UK č. 17-26471S – řešitel

Bibliografie

Monografie

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Iz Praga protiv Tita! Jugoslavenska informbiroovska emigracija u Čehoslovačkoj. Srednja Europa, Zagreb 2016, 729 s.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013, 696 s.

Kolektivní monografie

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej [autor kapitol o kulturním vývoji v Srbsku v 19. a 20. století]. In: PELIKÁN, Jan a kol.: Dějiny Srbska. NLN, Praha 2019, 3. vydání, 680 s.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej [autor kapitoly o vývoji v Černé Hoře]. In: PELIKÁN, Jan et al.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2016, s. 136–230.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 731 + 658 s. (autor nebo spoluautor hesel: Bedřich Geminder, Václav Hůla, Bruno Köhler, Ladislav Kopřiva, Vladimír Koucký, Oldřich Papež, Pavel Reiman, Václav Sova, Rudolf Slánský, Jarmila Taussigová-Potůčková).

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Odvrácená strana „historického ne“ Stalinovi (doslov). In: JEZERNIK, Božidar: Goli otok: Titův gulag. Volvox Globator – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2020, s. 389–405.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – PELIKÁN, Jan: A Bridge to the West: Yugoslavia as a Transit Country for Czechoslovak Emigrants from the 1960s to 1980s. Střed/Centre. Journal for Interdisciplinary Studies of Central Europe in the 19th and 20th Centuries, 2019, č. 2, s. 61–86.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – MOSKOVIĆ, Boris – PELIKÁN, Jan: Hlavní vývojové tendence jugoslávství v průběhu 20. století. In: HUDEK, Adam – KOPEČEK, Michal – MERVART, Michal (eds.): Čechoslovakismus. NLN, Praha 2019, s. 394–420.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – PELIKÁN, Jan: Z dovolené do emigrace. Jugoslávie jako tranzitní země pro československé emigranty v období normalizace. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 3–13.
 • PELIKÁN, Jan – VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: V předtuše odkvétání. Československo a Jugoslávie v prvních měsících normalizace. Securitas Imperii, 2019, č. 34 (1), s. 162–196.
 • PELIKÁN, Jan – VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Od Titova odchodu k Černěnkově smrti. Československo a Jugoslávie v první polovině 80. let 20. století. Základní obrysy vývoje vzájemných vztahů. Slovanský přehled, 2019, roč. 105, č. 2, s. 223–275.
 • PELIKÁN, Jan – VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Jugoslávie a československý disent v prvním desetiletí normalizace. Tematická edice dokumentů z bělehradských archivů. Soudobé dějiny, 2018, roč. XXV,, č. 3–4, s. 582–611.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Jugoslavija i Čehoslovačka u doba kasnog socijalizma, 1969–1989. In: HRUŠÍK, Michal (ed.): Istorija odnosa izmedju Čehoslovačke i Jugoslavije. Konferencija čeških, slovačkih i srpskih istoričara. Zbornik stručnih radova, Ambasada Republike Slovačke u Republici Srbiji. Beograd 2018, s. 60–67.
 • KLABJAN, Borut – VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Incorti comunisti. Solidarietà internazionale e interessi nazionali fra Trieste e Praga ai tempi della guerra fredda. Qualestoria. Rivista di storia contemporanea, 2017,  č. 1, s. 101–121.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Jugoslávští dělníci v normalizačním Československu. Východiska bádání. In: Studia Balkanica Bohemo-Slovaca VII. Moravské zemské muzeum – Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno 2017, s. 473–487.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: „Soudruzi nebo vetřelci?“ O životě emigrantů do Československa na příkladu jugoslávské emigrace. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 3, s. 24–32.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Iz diplomatije u IB emigraciju. Dogadjaji u jugoslovenskim diplomatskim predstavništvima u SAD-u povodom Rezolucije Informbiroa 1948. Godine. In: SELINIĆ, Slobodan (ed.): Jugoslovenska diplomatija 1945–1961. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2012, s. 174–204.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Jugoslávská antititovská emigrace v Praze v letech 1954–1968. Od ukončení činnosti směrem k novým nadějím. Český časopis historický, 2012, roč. 110, č. 1, s. 52–98.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – KLABJAN, Borut: Omejena solidarnost. Tržaški komunisti v Pragi na prelomu štiridesetih in pedesetih let 20. stoletja. In: BAJC, Gorazd – KLABJAN, Borut (eds.): Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo. Založba Annales, Koper 2011, s. 173–192.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Aktiviranje jugoslovenskih informbirovaca u Čehoslovačkoj 1968. Godine. In: KOL. autorů: Tito – vidjenja i tumačenja. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2011, s. 466–485.

Anotace, recenze

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. MOSKOVIĆ, Boris: Mezi Titem a Tudjmanem. Chorvatsko v letech 1989–1990. Vydavatelství FF UK, Praha 2017. Tokovi istorije. Časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, 2018, č. 1, s. 235–237.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. MUJANOVIĆ, Mihad: Muslimové, a ne mohamedáni! Ke kořenům bosňáckého národního hnutí v letech 1878–1918. Vydavatelství FF UK, Praha 2018. Tokovi istorije. Časopis Instituta za noviju istoriju Srbije, 2018, č. 3, s. 226–229.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. SOVILJ, Milan: Československo-jugoslávské vztahy v letech 1939–1941: Od zániku Československé republiky do okupace Království Jugoslávie. Vydavatelství FF UK, Praha 2016. Časopis za Suvremenu Povijest, 2018, roč. 50, č. 3, s. 689–692.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. KARAKAŠ OBRADOV, Marica: Novi mozaici nacija u „novim porecima“. Migracije stanovništva na hrvatskom području tijekom drugoga svjetskog rata i poraća, Institut za suvremenu povijest, Zagreb 2014. Securitas Imperii, 2017, č. 31 (2), s. 269–275.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. KAŠKA, Václav: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952. Ústav pro studium totalitních režimů – Conditio humana, Praha – Brno 2014. Časopis Matice moravské, 2015, roč. 134, č. 1, s. 276–279.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. PELIKÁN, Jan: Novim putevima. Kosovo izmedju 1958–1969. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha – Brno 2014. Tokovi istorije: časopis Instituta za Noviju Istoriju Srbije [Currents of history: journal of the Institute for Recent History of Serbia], 2015, roč. 23, č. 1, s. 220–226.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. REIMAN, Michal a kol.: Zrod velmoci. Dějiny Sovětského svazu 1917–1945. Karolinum, Praha 2013. Dějiny a současnost, 2015, roč. 37, č. 5, s. 51.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Dějiny a rozpad Jugoslávie jako předmět historických sporů. Soudobé dějiny, 2014, roč. 21, č. 4, s. 426–434.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Průkopnická práce o kosovské otázce v Titově Jugoslávii. Recenze. PELIKÁN, Jan: Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 1–2, s. 45–47.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Klasické dílo o největší Stalinově čistce. Recenze. CONQUEST, Robert: Velký teror. Academia, Praha 2012. Dějiny a současnost, 2013, roč. 35, č. 9, s. 52–53.

Popularizace

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Česká historiografie a Balkán: od zkoumání slovanských kořenů k hledání souvislostí. Dějiny a současnost, 2019, č. 41 (5), s. 19–22.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: O zjevných pravdách. Peter Handke a jugoslávské války. A2, 2019, roč. XV, č. 24, s. 28.
 • Jugonostalgie je příznakem krize. S Ondřejem Vojtěchovským o Titově Jugoslávii a dnešním Balkánu (připravil Miroslav Tomek). A2, 2019, roč. XV, č. 17, s. 20–21.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – MOSKOVIĆ, Boris: Mám vůči Jugoslávii určitý odstup… Rozhovor se slovinským historikem Jožem Pirjevcem. Dějiny a současnost, 2018, č. 1, s. 40–43.
 • Prospěšná je práce těch balkanistů, kteří narušují orientalistické a balkanistické stereotypy. Rozhovor s Ondřejem Vojtěchovským. Porta Balkanica. Časopis věnovaný zemím Balkánu a Jihovýchodní Evropy, 2018, roč. X, č. 1–2, s. 74–77.
 • Historiografiski pogled iz Praga na južnoslavensku braću: Kako dvojica uglednih čeških povjesničara tumače hrvatsku povijest 20. stoljeća (Rozhovor s Janem Pelikánem a Ondřejem Vojtěchovským připravil Vlado Vurušić). Globus, Zagreb, 13. 7. 2018, s. 26–31.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Samostatnost, která nikomu nepřinesla štěstí. Ohlédnutí za rozpadem Jugoslávie. Listy. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog, 2015, roč. XLV, č. 6, str. 56–60.

Aktivní účast na konferencích

 • Boston (USA), 6.–9. 12. 2019: 50th Annual ASEEES Convention – příspěvek Yugoslav smugglers of Western goods into the socialist Czechoslovakia from the 1960s to 1980s.
 • San Francisco (USA), 23.–26. 11. 2019: 51st Annual ASEEES Convention – příspěvek „Czechoslovakia Is Starting to Be for Us the Country of Labour Emigration. The Yugoslav Workers in the Socialist Czechoslovakia in the 1970s and 1980s.
 • University of Konstanz (Spolková republika Německo), 10.–11. 10. 2019: Labour History of Socialist Globalisation: The View from the Shop-floor. Workshop – příspěvek Czechoslovak Recruiting of Labour Force from Yugoslavia in the 1970s and 1980s.
 • Ústav světových dějin – Katedra jihoslovanských a balkanistických studií, FF UK, Praha, 8. 10. 2019: „Dynamika migrací a jejich dopadů v komparativní perspektivě v oblasti bývalé Jugoslávie“. Mezinárodní workshop (organizátor spolu s Ondřejem Žílou).
 • Pula (Chorvatsko), 26.–28. 9. 2019: International Conference „Socialism on The Bench“ – příspěvek Jugoslavija kao prozor i vrata na Zapad. Čehoslovački turizam i problem ilegalne emigracije preko SFRJ u kapitalističke zemlje.
 • Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha, 28. 2. 2019: Jugoslávští dělníci v Československu v 70. a 80. letech 20. století. Seminář.
 • University of Zagreb, Zagreb (Chorvatsko), 28.–30. 6. 2018: The Tito-Stalin Split. 70 Years after. International conference – příspěvek Narratives on the Titoist Repressions in the Circles of Yugoslav Cominformist Exile (in Czechoslovakia).
 • Velvyslanectví ČR v Srbsku, Bělehrad (Srbsko), 24. 5. 2018: Conference – The history of relations between Czechoslovakia and Yugoslavia –příspěvek Jugoslavija i Čehoslovačka u doba kasnog socijalizma.
 • Zagreb (Chorvatsko), 8.–11. 5. 2018: Festival Povijesti. Nacionalna i sveučilišna knjižnica – vystoupení v rámci kulatého stolu: Titovo „ne“ Staljinu ili Staljinovo „ne“ Titu?/Sedamdeset godina od sukoba Tita sa Staljinom – vystoupení v rámci panelu: Prilozi o hrvatskoj i jugoslavenskoj povijesti u češkoj historiografiji.
 • Institute for Study of Totalitarian Regimes, Praha, 27.–28. 2. 2018: Labour Migration between East and West. Guest Workers in Europe from the 1960s to the 1980s. Workshop (organizátor) – příspěvek Yugoslav constructing companies and their workers in Czechoslovakia.
 • Pula (Chorvatsko), 28. – 30. 9. 2017: 3rd International Conference Socialism on the Bench. Communists and Communist parties: Policies. Actions. Debates – příspěvek Na privremenom radu u socijalističkom inozemstvu. Jugoslavenski radnici u Čehoslovačkoj tokom 70ih i 80ih godina.
 • Olomouc, 13.–15. 9. 2017: Sjezd historiků – vystoupení s referátem v rámci panelu Čechoslovakismus 1945–1991; příspěvek Jugoslávství a jugoslavismus (společně s J. Pelikánem).
 • Tartu (Estonsko), 3.–6. 6. 2017: The Annual Tartu: Conference on Russian and East European Studies – komentář k panelu The Legacy of the October Revolution: Different Countries, Different Stories.
 • Masarykova univerzita – Moravské zemské muzeum – Historický ústav AV ČR, Brno, 28.–29. 11. 2016: mezinárodní balkanistické symposium – příspěvek Jugoslávští dělníci v normalizačním Československu. Východiska bádání.
 • Martin Luther University Halle-Wittenberg – Aleksander Brückner Center for Polish Studies/Institute of History, Halle (Spolková republika Německo), 24.–25. 11. 2016: Spaces of Experience and Horizons of Expectation: Eastern European Diasporas During the Cold War – příspěvek On the Other Side of the Iron Curtain. Political Exiles from Yugoslavia and Italy to Czechoslovakia in the 1950s.
 • Znanstveno-raziskovalno središče, Koper (Slovinsko), 9.–10. 11. 2016: International and Transnational Aspects of the Yugoslav Crisis and the Establishment of Successor States, 1980–1992 – příspěvek Kako razumeti jugoslovensku krizu: stavovi čeških političara prema početku raspada Jugoslavije 1991. godine.