PhDr. Matěj Bílý, Ph.D. (*1986)

Historik

Kontakt

Odborné zaměření

 • Dějiny Sovětského svazu a jeho zájmové sféry v Evropě po roce 1945
 • Studená válka
 • Organizace Varšavské smlouvy
 • Komunistický režim v Československu

Výzkumné projekty

 • Miloš Jakeš: kariéra a obraz komunistického funkcionáře

Vzdělání

 • 2010–2015 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – postgraduální studium (disertační práce: Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku) – udělen titul Ph.D.
 • 2005–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – politologie, specializace: Dějiny 20. století se zaměřením na Evropu – magisterské studium (rigorózní práce: Varšavská smlouva v 50. a 60. letech) – udělen titul PhDr.

Profesní curriculum

 • 2020–2022 Ústav pro studium totalitních režimů – vedoucí Oddělení výzkumu politického a společenského vývoje 1938–1989
 • od 2019 Západočeská univerzita v Plzni – vyučující
 • od 2016 Paměť a dějiny – člen redakční rady časopisu
 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů – vědecký pracovník

Zahraniční stáže a pobyty

 • od 2011 – dosud Pravidelné krátkodobé zahraniční badatelské pobyty (Polsko, Německo, Spojené státy)
 • 2014–2015 The National Archives, The British Library, Department of International History of LSE, Londýn (Velká Británie) – šestiměsíční studijní pobyt v rámci The Anglo-Czech Educational Fund
 • 2013 Bundesarchiv, Staatsbibliothek, Freie Universität Berlin (Německo) – šestiměsíční studijní pobyt

Grantové projekty

 • 2013 Varšavská smlouva mezi pražským jarem a helsinskou konferencí – vnitřní grant Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, č. 009/2013 – hlavní řešitel
 • 2012 Profilace – asimilace – koexistence – integrace – reflexe (vývoj jazykových, konfesních, etnických a národních identit v areálu východní a jihovýchodní Evropy – projekt rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově, č. 12/205605 – spoluřešitel
 • 2011 Varšavská smlouva a polská krize 1980–1981 – projektové účelové stipendium Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, č. 1746/A – hlavní řešitel

Bibliografie

Monografie

 • BÍLÝ, Matěj: Varšavská smlouva 1985–1991. Dezintegrace a rozpad. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2021, 512 s.
 • BÍLÝ, Matěj – LÓŽI, Marián – ŠLOUF, Jakub: Nervová vlákna diktatury. Regionální elity a komunikace uvnitř KSČ v letech 1945–1956. Karolinum – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2019, 304 s.
 • BÍLÝ, Matěj: Varšavská smlouva 1969–1985. Vrchol a cesta k zániku. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2016, 430 s. (anglické vydání: BÍLÝ, Matěj: The Warsaw Pact, 1969-1985: The Pinnacle and Path to Dissolution. Academica Press, Washington-London 2020, 594 p.)

Slovníky

 • ANEV, Petr – BÍLÝ, Matěj (eds.): Biografický slovník vedoucích funkcionářů KSČ (1921–1989). Academia – Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2018, 731 + 658 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • BÍLÝ, Matěj: „To drive the slogan of human rights out of the hands of opponents of socialism”. Discussions on human rights at Warsaw Pact summits in the years 1985-1989. Securitas Imperii, 2020, roč. 14, č. 36/1, s. 14–38.
 • BÍLÝ, Matěj: Nenaplněné ambice. Schůzky zástupců parlamentů členských států Varšavské smlouvy v letech 1975–1989. Paměť a dějiny, 2019, roč. 13, č. 3, s. 11–21.
 • BÍLÝ, Matěj: „Každý metr země socialistických států musí být zarputile bráněn.“ Proměna vojenské doktríny Varšavské smlouvy ve druhé polovině 80. let. Historie a vojenství, 2019, č. 2, s. 20–35.
 • BÍLÝ, Matěj: „Je třeba se poučit.“ Vývoj politických struktur organizace Varšavské smlouvy v letech 1985–1989. Soudobé dějiny, 2019, roč. XXVII, č. 1, s. 32–74. (Anglicky: BÍLÝ, Matěj: „It Is Necessary to Draw a Lesson“. The Development of Political Structures of the Warsaw Treaty Organization between 1985 and 1989. Czech Journal of Contemporary History, 2020, vol. VIII, pp. 105–147.)
 • BÍLÝ, Matěj – LÓŽI, Marián – ŠLOUF, Jakub: The development of regional Communist elites in the Czech lands 1945–1956. Pamięć i Sprawiedliwość, 2018, č. 32, s. 186–210.
 • BÍLÝ, Matěj: „Jestli jsi to myslel upřímně, tak půjdeš dělat to, co strana potřebuje.“ Stabilizace regionálních elit KSČ v letech 1953–1956 ve vybraných krajích a okresech. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 4, s. 39–54.
 • BÍLÝ, Matěj: Reakce již bourá pomníky a my… teprve projednáváme! Některé aspekty debaty o XX. sjezdu KSSS ve vybraných nižších organizacích KSČ. Securitas Imperii, 2017, č. 30/1, s. 60–96.
 • BÍLÝ, Matěj: Je načase opustit alianci s Moskvou? Organizace Varšavské smlouvy v kontextu krize východního bloku v roce 1956. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 1, s. 25–39.
 • BÍLÝ, Matěj: Od pražského jara k helsinskému procesu. Vývoj politické spolupráce v organizaci Varšavské smlouvy na přelomu 60. a 70. let. Východočeské listy historické, 2015, roč. 20, č. 33, s. 89–124.
 • BÍLÝ, Matěj: Statut Varšavské smlouvy pro období války. Kontext – schválení – dopady. Historie a vojenství, 2015, roč. 64, č. 2, s. 15–27.
 • BÍLÝ, Matěj: Romania in the political structures of the Warsaw Treaty Organization at the turn of 1960s and 1970s. Oriens Aliter, 2014, roč. 1, č. 2, s. 44–69.
 • BÍLÝ, Matěj: ČSSR a krach détente. Nástin československé politiky v rámci Varšavské smlouvy v druhé polovině 70. let. In: HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel – BOŠTÍK, Pavel (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2014, s. 417–426.
 • BÍLÝ, Matěj: Gierkovo vedení a prosazování polských zájmů v organizaci Varšavské smlouvy. Historie a vojenství, 2014, roč. 63, č. 3, s. 4–16.
 • BÍLÝ, Matěj: ČSSR v organizaci Varšavské smlouvy na přelomu 60. a 70. let. In: HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2013, s. 273–283.
 • BÍLÝ, Matěj: 1981: Role Varšavské smlouvy ve druhé fázi polské krize. Historie a vojenství, 2013, roč. 62, č. 2, s. 20–40.
 • BÍLÝ, Matěj: Prosinec 1980: účast ČSSR v pokusu o multilaterální řešení polské krize. In: HRADECKÝ, Tomáš – HORÁK, Pavel (eds.): České, slovenské a československé dějiny 20. století. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2012, s. 207–217.
 • BÍLÝ, Matěj: Bratrská pomoc Polsku? Role Varšavské smlouvy v první fázi polské krize: červenec–prosinec 1980. The Twentieth Century – Dvacáté století, 2012, roč. 9, č. 1, s. 159–182.
 • BÍLÝ, Matěj: Rumunsko a Varšavská smlouva v první polovině 70. let. In: SUCHARDOVÁ, Hana (ed.): VI. ročník studentské konference o Balkáně – sborník vystoupení (online). Rada pro mezinárodní vztahy MZV ČR, Praha 2012, s. 18–25 (cit. 14. 12. 2017). Dostupné z: http://www.rmv.cz/cz/detail-clanku/vi-rocnik-studentske-konference-o-balkane/#.Wl8CErziZaQ.
 • BÍLÝ, Matěj: Novotného vedení a pokus o reformu Varšavské smlouvy v 60. letech. In: SKLENÁŘOVÁ, Sylva (ed.): České, slovenské a československé dějiny 20. století. OFTIS, Ústí nad Orlicí 2011, s. 127–136.
 • BÍLÝ, Matěj: Počátky pokusu o reformu Varšavské smlouvy v 60. letech 20. století. The Twentieth Century – Dvacáté století, 2011, roč. 8, č. 1, s. 165–172.

Anotace, recenze

 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. ZEMAN, Zbyněk – KARLSCH, Reiner: Na uranu záleží. Středoevropský uran v mezinárodní politice 1900-1960. Academia, Praha 2020. Dějiny-teorie-kritika, 2021, č. 1 (v tisku).
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. MILES, Simon: Engaging the Evil Empire. Washington, Moscow and the Beginning of the End of the Cold War. Cornell University Press, New York 2020. Securitas Imperii, 2021, č. 39, s. 191–196.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. MUEHLENBECK, Philip – TELEPNEVA, Natalia (eds.): Warsaw Pact Intervention in the Third World. Aid and Influence in the Cold War. Bloomsbury Acedemic, London-Washington 2018. Paměť a dějiny, 2020, roč. 14, č. 3, s. 108–110.
 • BÍLÝ, Matěj. Anotace. ŠTVERÁK, František: Schematismus k dějinám Komunistické strany Československa (1921–1992). Základní informace o ústředních orgánech a biografické údaje o vedoucích představitelích strany. Národní archiv, Praha 2018. Soudobé dějiny, 2018, roč. XXVI, č. 3–4, s. 661–662.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. ŠLOUF, Jakub: Podvedená strana. Zrod masového komunistického hnutí na Plzeňsku, jeho disciplinace, centralizace a byrokratizace (1945–1948). Západočeská univerzita v Plzni, Plzeň 2018. Soudobé dějiny, 2017, roč. 11, č. 4, s. 649–654.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. MACHÁČEK, Michal: Gustáv Husák. Vyšehrad, Praha 2017. Paměť a dějiny, 2018, roč. 12, č. 2, s. 136–139.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. VYHLÍDAL, Milan: Činnost československých instruktorů v egyptských ozbrojených silách. Účast na egyptském vojenském školství v letech 1956–1977. Carter Reproplus, Praha 2016. Securitas Imperii, 2017, č. 31/2, s. 265–268.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. KUBÁT, Michal  MEJSTŘÍK, Martin  KOCIAN, Jiří: Populismus v časech krize. Karolinum, Praha 2016. Paměť a dějiny, 2017, roč. 11, č. 3, s. 135–137.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. MCDERMOTT, Kevin: Communist Czechoslovakia 1945–1989. A Political and Social History. Palgrave, London 2015. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 4, s. 137–139.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. DUMITRU, di Laurentiu Cristian: Romania and the Warsaw Pact, 1955–1968. From Obedience to Defiance. Italian Academic Publishing, Rome 2014. Soudobé dějiny, 2016, roč. 10, č. 1–2, s. 236–239.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. ŠLOUF, Jakub: Spřízněni měnou. Genealogie plzeňské revolty 1. června 1953. FF UK, Praha 2016. Archivní časopis, 2016, roč. 66, č. 4, s. 101–104.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. HOPPE, Jiří – ŠKODOVÁ, Markéta – SUK, Jiří – CACCAMO, Francesco: O nový československý model socialismu: Čtyři interdisciplinární týmy při ČSAV a UK v 60. letech. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2015. Paměť a dějiny, 2016, roč. 10, č. 2, s. 138–139.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. CRUMP, Laurien: The Warsaw Pact Reconsidered. International Relations in Eastern Europe, 1955–69. Taylor & Francis, London/New York 2015. Historie a vojenství, 2016, roč. 65, č. 1, s. 148–150.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. ZUBOV, Andrej (ed.): Dějiny Ruska 20. století – II. díl: 1939–2007. Přeložili: Libor Dvořák, Zuzana Soukupová, Josef Vološin a Martin Vrba. Argo, Praha 2015. Paměť a dějiny, 2015, roč. 9, č. 3, s. 136–137.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. JARZĄBEK, Wanda: PRL w politycznych strukturach Układu Warszawskiego w latach 1955–1980. Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008. The Twentieth Century – Dvacáté století, 2013, roč. 10, č. 2, s. 171–174.
 • BÍLÝ, Matěj. Recenze. KOSMAN, Marceli: Los Generała. Wokół medialnego wizerunku Wojciecha Jaruzelskiego. Adam Marszałek, Warszawa 2008. The Twentieth Century – Dvacáté století, 2013, roč. 10., č. 2, s. 175–179.

Popularizace

 • BÍLÝ, Matěj: Konec neslavného spojenectví. Varšavská smlouva zanikla před třiceti lety, její vnímání je stále ovlivněno mnoha mýty. Paměť a dějiny, 2021, roč. 15, č. 2, s. 116–124.
 • ZÍDEK, Petr a kol.: Lidé roku 1989. Vítězové a poražení sametové revoluce. Lidové noviny, Praha 2019, s. 59–65 a 115–121.
 • BÍLÝ, Matěj: Muž, který Listopad nepochopil. Lidové noviny, 15. 7. 2019.
 • BÍLÝ, Matěj: Funkcionář, který budil veselí. Lidové noviny, 3. 6. 2019.
 • KRAWCZYK, Maria (ed.): Pozór Rewolucji (online). Ośrodek KARTA, Warszawa 2017.