Doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (*1976)

Historik

Kontakt

TVilimek@seznam.cz

Odborné zaměření

 • Československé a východoněmecké dějiny po roce 1945
  • Opozice, odpor a rezistence v Československu a NDR
  • Represe a činnost politické policie
  • Rok 1989 v československé a mezinárodní perspektivě
  • Sociální politika
  • Podnikový management a socialistický podnik
  • Volby v Československu 1971–1989
  • Emigrace jako forma protestu
 • Metodologické otázky soudobých dějin
 • Zacházení s minulostí, pamětní místa, paměť a dějiny

Výzkumné projekty

 • 2014–2016 StB a Stasi, vztahy a spolupráce československých a východoněmeckých bezpečnostních orgánů v letech 1969 až 1989 – garant projektu ÚSTR
 • 2013–2015 Regime and Society in Eastern Europe (1956–1989). From Extended Reproduction to Social and Political Change – člen řešitelského týmu
 • 2006–2009 Das andere Osteuropa – die 1960er bis 1980er Jahre. Dissens in Politik und Gesellschaft, Alternativen in der Kultur. Beiträge zu einer vergleichenden Zeitgeschichte, VW-Forschungsverbund – člen řešitelského týmu

Vzdělání

 • 2018 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – habilitace v oboru Moderní hospodářské a sociální dějiny – (habilitační práce Všichni komunisté do uren! Volby v Československu v letech 1971–1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén) – udělen titul Doc.
 • 2002–2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav politologie – doktorandské studium (disertační práce Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Srovnání cesty do opozice, vzájemného vnímání a pohledů bezpečnostních orgánů) – udělen titul Ph.D.
 • 2003 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Katedra sociálních a hospodářských dějin (rigorózní práce Demokratická revoluce v ČSSR a NDR v roce 1989. Společenské a ekologické předpoklady pádu režimu KSČ a SED – pražské a lipské demonstrace v roce 1989) – udělen titul PhDr.
 • 2002 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – státní zkouška z psychologie a pedagogiky (didaktika dějepisu)
 • 1996–2002 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – obor Historie – politologie – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2014 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2011 Freiheits- und Einheitsdenkmal Leipzig – člen expertní komise pro posouzení návrhu, spoluautor závěrečné zprávy historické části komise (spolu s Prof. Klaus-Dietmar Henke a Prof. Peter Graf Kielmansegg)
 • od 2006 Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v.v.i. – odborný, nyní vědecký pracovník

Zahraniční stáže a pobyty

 • 10/2004 – 9/2006 Disertační projekt v rámci tematického zaměření Deutschland und seine östlichen Nachbarn-Beiträge zur europäischen Geschichte – vědecké stipendium Zeit-Stiftung
 • 9–11/2003 Konrad-Adenauer-Stiftung – vědecké stipendium
 • 10/2002 – 7/2003 Berlín (Spolková republika Německo), Studienstiftung des deutschen Volkes a Hertie-Stiftung, kolegiát Studienkolleg zu Berlin – stipendium
 • 10/2000 – 3/2001 Universität Leipzig, Institut für Kulturwissenschaften (Spolková republika Německo) – stipendista SOKRATES – pod vedením Prof. Dr. Hannese Siegrista

Pedagogická činnost

 • od 2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociální dějin – vedení výběrových přednášek
 • 2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českých dějin a Institut für Zeitgeschichte, Universität Wien ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie věd, v.v.i. – účast na vedení cyklu přednášek (LS) Ringvorlesung Wien-Prag – Schlüsseljahre und Schlüsselereignisse der österreichischen und tschechischen (tschechoslowakischen) Geschichte 1918 bis heute
 • od 2006 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav politologie – vedení výběrových přednášek a seminářů

Ocenění za odbornou činnost

 • 2011 Prémie Otto Wichterleho – udělena Akademií věd ČR

Grantové projekty

 • 2015–2017 Expertní kořeny postsocialismu: český případ (1980–2000) – projekt Grantové agentury ČR (GA15-14271S) – spoluřešitel
 • 2015–2017 Československý disent jako duchovní, kulturní a politický fenomén v čase normalizace, revoluce a transformace (1969–2000) – projekt Grantové agentury ČR (GA15-16256S) – člen řešitelského týmu
 • 2012–2016 Rezistence vůči komunistickému režimu v Československu v letech 1948–1989. Její zdroje, projevy a ohlasy – projekt Grantové agentury ČR (P410/12/2287) – člen řešitelského týmu
 • 2006–2009 Opozice, odpor a společenské odmítání v ČSSR a NDR po roce 1968 – projekt Grantové agentury Akademie věd ČR (KJB800630703) – řešitel
 • 2008–2012 Komunistická strana Československa a bolševismus – projekt Grantové agentury ČR (GA409/08/1621) – člen řešitelského týmu
 • 2007–2011 Dějiny české společnosti 1945–1989 – projekt Grantové agentury ČR (GA409/07/1649) – člen řešitelského týmu

Bibliografie

Monografie

 • VILÍMEK, Tomáš: „Všichni komunisté do uren!“ Volby v Československu v letech 1971 až 1989 jako společenský, politický a státněbezpečnostní fenomén. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2016, 356 s.
 • PLATO, von Alexander – VILÍMEK, Tomáš – FILIPKOWSKI, Piotr – WAWRZYNIAK, Joanna: Opposition als Lebensform: Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen. Lit Verlag, Berlin – Münster 2013, 569 s.
 • TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2012, 288 s.
 • VILÍMEK, Tomáš: Solidarita napříč hranicemi: Opozice v ČSSR a NDR po roce 1968. Vyšehrad – Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2010, 383 s.
 • TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Opozice a společnost po roce 1948. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009, 224 s.
 • TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Historik v soudobých dějinách: Milanu Otáhalovi k osmdesátým narozeninám. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2008, 286 s.
 • TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2008, 263 s.

Kolektivní monografie

 • VILÍMEK, Tomáš: Exile and Emigration between 1968 and 1989. In: ZUDOVÁ-LEŠKOVÁ, Zlatica (ed.): Undaunted by exile! To the victims of religious, political, national and racial persecutions in Central Europe between the 16th and 20th century with an accent on the Czech lands. Historický ústav, Praha 2015, s. 255–279.
 • VILÍMEK, Tomáš: Denkmäler und Erinnerungsorte in der Tschechischen Republik nach 1989 – Opfer und Helden. In: VEEN, Hans-Joachim – KNIGGE, Volkrhard: Denkmäler demokratischer Umbrüche nach 1945. Böhlau, Köln 2014, s. 155–175.
 • VILÍMEK, Tomáš: „Wer nicht den Staat beklaut, beklaut die eigene Familie“. Zur Problematik der Wirtschaftskriminalität und des Diebstahls von sozialistischem Eigentum in der Tschechoslowakei und im „Nationalbetrieb Automobilwerke“ Mladá Boleslav. In: ZIMMERMANN, Volker – PULLMANN, Michal: Ordnung und Sicherheit, Devianz und Kriminalität im Staatssozialismus: Tschechoslowakei und DDR 1948/49–1989. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2014, s. 361–398.
 • VILÍMEK, Tomáš: Specifika soudobých dějin. In: ČECHUROVÁ, Jana – RANDÁK, Jan a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, s. 167–184.
 • VILÍMEK, Tomáš: Občanská společnost. In: ČECHUROVÁ, Jana – RANDÁK, Jan a kol.: Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, s. 586–601.
 • VILÍMEK, Tomáš: Die Opposition in der ČSSR und in der DDR: Der »dissidentische Weg« und die gegenseitige Wahrnehmung von Vertretern der tschechoslowakischen und ostdeutschen Opposition. In: PLATO, von Alexander – VILÍMEK, Tomáš – FILIPKOWSKI, Piotr – WAWRZYNIAK, Joanna: Opposition als Lebensform: Dissidenz in der DDR, der ČSSR und in Polen. Lit Verlag, Berlin – Münster 2013, s. 279–488.
 • VILÍMEK, Tomáš: Oppositionists in the ČSSR and the GDR. Mutual Awareness, Exchanges of Ideas and Cooperation, 1968–1989. In: BRIER, Robert (ed.): Entangled Protest. Transnational Approaches to the History of Dissent in Eastern Europe and the Soviet Union. Fibre Verlag, Osnabrück 2013, s. 55–85.
 • VILÍMEK, Tomáš: Opoziční hnutí v Německé demokratické republice. In: BLAŽEK, Petr – PAŽOUT, Jaroslav: Dominový efekt: Opoziční hnutí v zemích střední Evropy a pád komunistických režimů v roce 1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2013, s. 18–58.
 • VILÍMEK, Tomáš: Mladoboleslavská Škodovka v období normalizace (1969–1989). In: TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Česká společnost v 70. a 80. letech: sociální a ekonomické aspekty. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2012, s. 63–175.
 • VILÍMEK, Tomáš: Unter scharfer Beobachtung. Einige Anmerkungen zur Zusammenarbeit zwischen der tschechoslowakischen und der ostdeutschen Staatssicherheit bei der Überwachung der Gesellschaft. In: OSTERKAMP, Jana – PUTTKAMER, von Joachim: Sozialistische Staatlichkeit. Oldenbourg, München 2012, s. 193–223.
 • VILÍMEK, Tomáš: KSČ a SED – socialistický internacionalismus? Několik poznámek ke vzájemným vztahům v letech 1969–1989. In: KALOUS, Jan – KOCIAN, Jiří: Český a slovenský komunismus (1921–2011). Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2012, s. 352–365.
 • VILÍMEK, Tomáš: Die Ursachen des Zusammenbruchs des kommunistischen Regimes in der ČSSR im Jahre 1989. In: FLORATH, Bernd: Das Revolutionsjahr 1989: Die demokratische Revolution in Osteuropa als transnationale Zäsur. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2011, s. 105–122.
 • VILÍMEK, Tomáš: KSČ a SED – vzájemné vztahy a kontakty v letech 1969–1989. In: KOCIAN, Jiří – PAŽOUT, Jaroslav – RÁKOSNÍK, Jakub: Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek 8. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2011, s. 208–248.
 • VILÍMEK, Tomáš: Zu den Ursachen des Regimezusammenbruchs in der Tschechoslowakei und in der DDR im Jahre 1989. Ein Vergleich. In: ZIMMERMANN, Volker (ed.): Die Tschechoslowakei und die beiden deutschen Staaten. Klartext Verlag, Essen 2010, s.163–200.
 • VILÍMEK, Tomáš: Tschechoslowakische und DDR/Opposition im Visier der Staatssicherheitsdienste. In: ANSORG, Leonore – GEHRKE, Bernd – KLEIN, Thomas – KNEIPP, Danuta: »Das Land ist still-noch!« Herrschaftswandel und politische Gegnerschaft in der DDR (1971–1989). Böhlau Verl, Köln 2009, s. 327–350.
 • VILÍMEK, Tomáš: „Protestuji proti církevní politice NDR!“ Oskar Brüsewitz. In: BLAŽEK, Petr – EICHLER, Patrik – JAKUB, Jareš a kol.: Jan Palach ´69. Togga – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy – ÚSTR, Praha 2009, s. 128–137.
 • VILÍMEK, Tomáš: Pražské jaro a jeho reflexe v NDR. In: FRANC, Martin – HOLUBEC, Stanislav: Mladí, levice a rok 1968. Společnost pro evropský dialog, Praha 2009, s. 38–45.
 • VILÍMEK, Tomáš: Die Ursachen des Zusammenbruchs der kommunistischen Regime in der ČSSR und in der DDR im Jahre 1989. In: PERZI, Niklas – BLEHOVA, Beata – BACHMAIER, Peter (ed.): Die samtene Revolution: Vorgeschichte-Verlauf-Akteure. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main 2009, s. 216–238.
 • VILÍMEK, Tomáš: K otázce vztahu a vzájemné reflexi opozice a společnosti v Československu po roce 1968. In: TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Opozice a společnost po roce 1948. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2009, s. 176–224.
 • VILÍMEK, Tomáš: K příčinám pádu režimu v ČSSR a NDR v roce 1989. In: TŮMA, Oldřich – VILÍMEK, Tomáš (eds.): Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2008, s. 130–204.
 • VILÍMEK, Tomáš: Militarizace NDR a reakce východoněmecké společnosti 1978–1982. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Academia, Praha 2007, s.184–206.
 • VILÍMEK, Tomáš: Vnímání Charty 77 v NDR. In: DEVÁTÁ, Markéta – TŮMA, Oldřich – SUK, Jiří (ed.): Charta 77. Od obhajoby lidských práv k demokratické revoluci 1977–1989. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007, s. 301–309.
 • VILÍMEK, Tomáš: Vnímání mezinárodních souvislostí představiteli komunistických elit a disentu. Represivní metody StB a pobyt v komunistických věznicích. In: VANĚK, Miroslav: Mocní? a Bezmocní? Politické elity a disent v období tzv. normalizace. Interpretační studie životopisných interview. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2006, s. 353–394.
 • VILÍMEK, Tomáš: Vnímání helsinského procesu v ČSSR a NDR ze strany moci, opozice a obyvatelstva. In: KÁRNÍK, Zdeněk – KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu. Svazek V, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR – Dokořán, Praha 2005, s. 275–296.
 • VILÍMEK, Tomáš: Reakce východoněmeckého obyvatelstva na ideje a potlačení Pražského jara v roce 1968. In: BLAŽEK, Petr (ed.): Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968–1989. Dokořán, Praha 2005, s. 290–306.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VILÍMEK, Tomáš: Památník svobody a jednoty v Berlíně. Několik poznámek k debatě o potřebě „pozitivních památníků“ v Německu. Soudobé dějiny, 2015, roč. 22, č. 3/4, s. 465–473.
 • VILÍMEK, Tomáš: The tool of power legitimisation and guardianship. Social policy and its implementation in the pension systems of Czechoslovakia and the German Democratic Republic (1970–1989). Czech Journal of Contemporary History, 2015, roč. 3, č. 1, s. 57–89.
 • VILÍMEK, Tomáš: Zaostřeno na Prahu. Československé události let 1988–1989 pohledem Stasi. Paměť a dějiny, 2014, roč. 8, č. 3, s. 24–37.
 • VILÍMEK, Tomáš: NDR a polská krize 1980–1981: Reakce SED, obyvatelstva a představitelů východoněmecké opozice. Securitas Imperii, 2012, roč. 20, č. 1, s. 44–57.
 • VILÍMEK, Tomáš: Několik poznámek k problematice vyrovnání se s minulostí v České republice a Německu. Přítomnost, 2010, roč. 16, č. 1, s. 37–51.
 • VILÍMEK, Tomáš: Občanská společnost a její význam v období Pražského jara. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 6–17.
 • VILÍMEK, Tomáš – PAUER, Jan: Dissens in der Tschechoslowakei und der DDR – Forschungsstand. Arbeitspapiere und Materialien der Forschungsstelle Osteuropa Bremen, 2008, č. 95, s. 65–84.
 • VILÍMEK, Tomáš: Kontakte zwischen ČSSR- und DDR- Bürgern 1968–1989. Totalitarismus und Demokratie / Totalitarism and Democracy, 2007, roč. 4, č. 2, s. 285–300.
 • VILÍMEK, Tomáš: Cesta za svobodou. Několik poznámek k represi a násilí vůči východoněmeckým občanům, kteří se pokusili opustit NDR přes vnitroněmeckou hranici. In: Moc verzus občan. Úloha represie a politického násilia v komunizme. Zborník z medzinárodného seminára. Ústav pamäti národa, Bratislava 2005, s. 135–149.
 • VILÍMEK, Tomáš: Mezi námi čekisty. Spolupráce politické policie ČSSR a NDR v letech 1970–1989. Soudobé dějiny, 2003, roč. 10, č. 4, s. 532–553.

Anotace, recenze

 • VILÍMEK, Tomáš. Recenze. ZIMMERMANN, Volker: Eine socialistische Freundschaft im Wandel. Die Beziehungen zwischen der SBZ/DDR un der Tschechoslowakei (1945–1969). Klartext, Essen 2010. Střed: časopis pro mezioborová studia Střední Evropy 19. a 20. století, 2011, roč. 3, č. 2, s. 143–150.
 • VILÍMEK, Tomáš: Základ, na kterém lze stavět. Nad kompletní edicí dokumentů Charty 77. Recenze. CÍSAŘOVSKÁ, Blanka – PREČAN, Vilém: Charta 77. Dokumenty. Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 2007. Soudobé dějiny, 2008, roč. 15, č. 1, s. 135–146.
 • VILÍMEK, Tomáš. Recenze. KOWALCZUK, Ilko-Sascha: Für ein freies Land mit freien Menschen. Robert-Havemann-Gesellschaft, Berlin 2006. Paměť a dějiny, 2008, roč. 2, č. 2, s. 131–134.
 • VILÍMEK, Tomáš: Kam vedou vzpomínky na NDR. Recenze. SABROW, Martin: Wohin treibt die DDR-Erinnerung? Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2007. Paměť a dějiny, 2007, roč. 1, č. 1, s. 188–190.
 • VILÍMEK, Tomáš: Rozklad až k smrti? Metody boje východoněmecké státní bezpečnosti s představiteli opozičních skupin v NDR. Recenze. PINGEL-SCHLIEMANN, Sandra: Zersetzen. Strategie einer Diktatur. Robert-Havemann-Gesellschaft, Berlin 2002. Pamäť národa, 2005, roč. 2, č. 2, s. 95–100.
 • VILÍMEK, Tomáš: Časopis Horch und Guck – pozorně naslouchat. Souhrnná recenze. Soudobé dějiny, 2004, roč. 11, č. 4, s. 188–198.

Překlady

 • BRENNER, Christiane: Mezinárodní výzkumy k dějinám Československa / Česka ve 20. století: Témata – teze – aktuální trendy. In: ČECHUROVÁ, Jana – RANDÁK, Jan a kol. Základní problémy studia moderních a soudobých dějin. Přeložil Tomáš Vilímek. Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2014, s. 218–235.
 • WIDERA, Thomas: Stavební vojáci v NDR a jejich motivy pro odmítání vojenské služby se zbraní. In: BLAŽEK, Petr (ed.): A nepozdvihne meč… Odpírání vojenské služby v Československu 1948–1989. Přeložil Tomáš Vilímek. Academia, Praha 2007, s.171–183.

Popularizace

 • VILÍMEK, Tomáš: Otta Bednářová a Státní bezpečnost. In: DENČEVOVÁ, Ivana – STEHLÍK, Michal: Rozděleni železnou oponou. Radioservis, Praha 2015, s. 206–209.
 • VILÍMEK, Tomáš: Konstruktivní kritika, nebo „protistátní štvaní“? Stížnosti občanů a „protistátní písemnosti“ v letech 1969–1989. Dějiny a současnost, 2014, roč. 36, č. 9, s. 17–20.
 • VILÍMEK, Tomáš: Reportérka hledající pravdu. In: WITTLICHOVÁ, Lucie (ed.): Pozor vysíláme! Dvacet osobností českého rozhlasu a televize. Dny české státnosti – USTR, Praha 2013, s. 149–164.
 • VILÍMEK, Tomáš: Exil a emigrace v letech 1968–1989. In: WITTLICHOVÁ, Lucie (ed.): Vzkazy domů: Příběhy Čechů, kteří odešli do zahraničí (emigrace a exil 1848–1989). Dny české státnosti, Praha 2012, s. 270–285.
 • VILÍMEK, Tomáš: In den Fängen von Fälschungen und Legenden. Die Mühlfeit-Biographie nach einer ersten Sichtung der StB-Akten in Prag. europäische ideen, 2010, roč. 37, Sonderheft, s. 13–21.
 • VILÍMEK, Tomáš: Das magische Jahr 1989. Zu den Ursachen des Umbruchs des kommunistischen Regimes in der ČSSR. In: LAUSSEGER, Armin – LINKE, Reinhard – PERZI, Niklas (ed.): Österreich. Tschechien. Unser 20. Jahrhundert: Begleitband zum wissenschaftlichen Landesausstellung 2009. Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz 2009, s. 137–142.
 • VILÍMEK, Tomáš: „Normalisierung“: Die Tschechoslowakei 1968/69–1989. In: LAUSSEGER, Armin – LINKE, Reinhard – PERZI, Niklas (ed.): Österreich. Tschechien. Unser 20. Jahrhundert: Begleitband zum wissenschaftlichen Landesausstellung 2009. Ludwig Boltzmann-Institut für Kriegsfolgen-Forschung, Graz 2009, s. 126–131.
 • VILÍMEK, Tomáš: Několik poznámek k legislativnímu a institucionálnímu stavu vyrovnání s minulostí v České republice / Notes on the status of legislative and institutional process of coming to terms with the past in the Czech Republic. In: SKYBA, Peter – RICHTER, Sebastian – SCHÖNFELDER, Stefan (vyd.): Himmelweit gleich? Europas ‘89. 4 Ausstellunge in Dresden, Prag, Wrocław und Bratislava/ Žilina. Dresden 2009, s. 138–146.
 • VILÍMEK, Tomáš: NDR, náš vzor! „Karavany zatvrzelých“ na konci cesty. Dějiny a současnost, 2009, roč. 31, mimořádné číslo, s. 20–24.
 • VILÍMEK, Tomáš: „Walter zrádce, ať žije Dubček!“ Pražské jaro a východoněmecké obyvatelstvo. Dějiny a současnost, 2008, roč. 30, č. 1, s. 34–36.
 • VILÍMEK, Tomáš: Matthias-Domaschk-Archiv Berlin. Archiv východoněmecké opozice. Pamäť národa, 2006, roč. 1, č. 1, s. 71–74.
 • VILÍMEK, Tomáš: Charta 77: Zielstellung und Probleme. Horch und Guck, Historisch-literarische Zeitschrift des Bürgerkomitees <15. Januar> e.V., Heft 45 2004 (1), s. 39–45.
 • VILÍMEK, Tomáš: Die Palachwoche. Die Demonstrationen in Prag im Januar 1989. Horch und Guck, Historisch-literarische Zeitschrift des Bürgerkomitees <15. Januar> e.V., 2003, roč. 12, č. 3, s. 60–65.

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2009 Wir sind das Volk – Friedliche Revolution 1989/90 (Robert Havemann Gesellschaft Berlin) – člen vědecké rady (Instalace: Alexanderplatz v Berlíně 7. 5. 2009 – 3. 10. 2010)
 • 2008 Za vaši a naši svobodu – Protesty proti srpnové okupaci Československa: BLR, MLR, NDR, PLR a SSSR – autor textu o NDR (Instalace: Úřad vlády ČR v Praze 2008)