PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D. (*1977)

Vedoucí Oddělení výzkumu 1945–1989 II.

Kontakt

+420 221 008 299

ondrej.vojtechovsky@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Cizinci v socialistickém Československu, vztahy mezi evropskými socialistickými zeměmi

Výzkumné projekty

 • Jugoslávská komunita v Československu 1969–1989. Příspěvek ke studiu imigrace a pobytu cizinců v období tzv. normalizace

Vzdělání

 • 2010 Univerzita Karlova, Filozofická fakulta – Obor Historie – obecné dějiny (dizertační práce: Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu) – doktorské studium ukončeno udělením titulu Ph.D.
 • 2006 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – udělen titul PhDr.
 • 2003 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – magisterské studium oboru Historie ukončeno udělením titulu Mgr.

Profesní curriculum

 • od 2016 Ústav pro studium totalitních režimů
 • od 2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – odborný asistent
 • 2006–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – asistent

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2015 Institut für Ost- und Südosteuropäische Forschung, Řezno (Spolková republika Německo) – měsíční studijní pobyt
 • od 2003 – pravidelné studijní pobyty v zemích bývalé Jugoslávie
 • 2001 Universtität Wien (Rakouská republika) – čtyřměsíční studijní pobyt
 • 2000–2001 Philipps-Universität Marburg (Spolková republika Německo) – pětiměsíční studijní pobyt

Pedagogická činnost

 • od 2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – člen semináře obecných a komparativních dějin – odborný asistent
 • 2006–2010 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav světových dějin – člen semináře obecných a komparativních dějin – asistent
 • od 2007 Program Erasmus+ – oborový koordinátor

Grantové projekty

 • od 2017 Československo a Jugoslávie v 70. a 80. letech 20. století. Politická, sociální a kulturní interakce a vzájemná reflexe v období pozdního socialismu – projekt GA ČR pro FF UK č. 17-26471S – řešitel

Bibliografie

Monografie

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Iz Praga protiv Tita! Jugoslavenska informbiroovska emigracija u Čehoslovačkoj. Srednja Europa, Zagreb 2016, 729 s.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Z Prahy proti Titovi! Jugoslávská informbyrovská emigrace v Československu. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2013, 696 s.

Kolektivní monografie

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej [autor kapitoly o vývoji v Černé Hoře]. In: PELIKÁN, Jan et al.: Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2016, s. 136–230.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej [autor kapitol o kulturním vývoji v Srbsku v 19. a 20. století]. In: PELIKÁN, Jan a kol.: Dějiny Srbska. NLN, Praha 2013, 2. vydání, 680 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Iz diplomatije u IB emigraciju. Dogadjaji u jugoslovenskim diplomatskim predstavništvima u SAD-u povodom Rezolucije Informbiroa 1948. Godine. In: SELINIĆ, Slobodan (ed.): Jugoslovenska diplomatija 1945–1961. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2012, s. 174–204.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Jugoslávská antititovská emigrace v Praze v letech 1954–1968. Od ukončení činnosti směrem k novým nadějím. Český časopis historický, 2012, roč. 110, č. 1, s. 52–98.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej – KLABJAN, Borut: Omejena solidarnost. Tržaški komunisti v Pragi na prelomu štiridesetih in pedesetih let 20. stoletja. In: BAJC, Gorazd – KLABJAN, Borut (eds.): Pirjevčev zbornik. Poti zgodovine med severnim Jadranom, srednjo in vzhodno Evropo. Založba Annales, Koper 2011, s. 173–192.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Aktiviranje jugoslovenskih informbirovaca u Čehoslovačkoj 1968. Godine. In: KOL. autorů: Tito – vidjenja i tumačenja. Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2011, s. 466–485.

Anotace, recenze

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. KAŠKA, Václav: Neukáznění a neangažovaní. Disciplinace členů Komunistické strany Československa v letech 1948–1952. Ústav pro studium totalitních režimů – Conditio humana, Praha – Brno 2014. Časopis Matice moravské, 2015, roč. 134, č. 1, s. 276–279.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. PELIKÁN, Jan: Novim putevima. Kosovo izmedju 1958–1969. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha – Brno 2014. Tokovi istorije: časopis Instituta za Noviju Istoriju Srbije [Currents of history: journal of the Institute for Recent History of Serbia], 2015, roč. 23, č. 1, s. 220–226.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej. Recenze. REIMAN, Michal a kol.: Zrod velmoci. Dějiny Sovětského svazu 1917–1945. Karolinum, Praha 2013. Dějiny a současnost, 2015, roč. 37, č. 5, s. 51.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Dějiny a rozpad Jugoslávie jako předmět historických sporů. Soudobé dějiny, 2014, roč. 21, č. 4, s. 426–434.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Průkopnická práce o kosovské otázce v Titově Jugoslávii. Recenze. PELIKÁN, Jan: Novými cestami. Kosovo v letech 1958–1969. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Praha 2014. Historický obzor, 2014, roč. 25, č. 1–2, s. 45–47.
 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Klasické dílo o největší Stalinově čistce. Recenze. CONQUEST, Robert: Velký teror. Academia, Praha 2012. Dějiny a současnost, 2013, roč. 35, č. 9, s. 52–53.

Popularizace

 • VOJTĚCHOVSKÝ, Ondřej: Samostatnost, která nikomu nepřinesla štěstí. Ohlédnutí za rozpadem Jugoslávie. Listy. Dvouměsíčník pro kulturu a dialog XLV, 2015, č. 6, str. 56–60.