Mgr. Klára Pinerová, Ph.D. (*1982)

Historička

Kontakt

+420 221 008 343

klara.pinerova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Moderní hospodářské, sociální a kulturní dějiny
 • České moderní dějiny
 • Vězeňství v Československu a Německé demokratické republice
 • Intelektuálové a KSČ
 • Protikomunistická resistence

Vzdělání

 • 2006–2013 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav Hospodářských a sociálních dějin / obor Moderní hospodářské a sociální dějiny – doktorské studium
 • 2005–2012 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav blízkého východu a afrikanistiky / obor Historie a kultura islámských zemí – magisterské studium
 • 2001–2006 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta – Ústav Hospodářských a sociálních dějin / obor Historie–sociální dějiny – magisterské studium

Profesní curriculum

 • od 2017 Ústav pro studium totalitních režimů
 • 2015–2016 Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Institut der Leibniz-Gemeinschaft – vědecká pracovnice
 • 2014 Technická univerzita Liberec, Katedra historie – externí vyučující
 • 2014 Archiv bezpečnostních složek – archivářka
 • 2013–2014 Univerzita Karlova v Praze, program CIEE – vyučující
 • 2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, East and Central European Studies – vyučující
 • 2012–2014 Ministerstvo obrany České republiky – odborná a výzkumná pracovnice
 • 2009–2011 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav českého jazyka a literatury – vědecká pracovnice
 • 2009 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav Hospodářských a sociálních dějin – externí vyučující

Zahraniční stáže a pobyty

 • 2015–2016 Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg (Spolková republika Německo) – stipendium Leibniz – DAAD
 • 2011–2012 University of Alberta (Edmonton, Kanada), Wirth Institute for Austrian and Central European Studies – vědecká pracovnice
 • 2010 TÖMER Universitesi, Istanbul (Turecká republika) – vládní stipendium
 • 2008 Herder-Institut für historische Ostmitteleuropaforschung, Institut der Leibniz-Gemeinschaft, Marburg (Spolková republika Německo) – dvouměsíční stáž
 • 2005–2006 University of Vienna (Rakouská republika) – stipendium programu Erasmus

Pedagogická činnost

 • 2013–2015 Karlova Univerzita v Praze, program CIEE – vedení přednáškového cyklu The Rise and Fall of Central European Totalitarianism
 • 2014 Technická univerzita v Liberci – vedení přednáškového cyklu Formy teroru v nacistickém Německu a Sovětském svazu na příkladu táborového vězení
 • 2014 Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, East and Central European Studies – vedení přednáškového cyklu Century of the Concentration and Labour Camps
 • 2009 Karlova Univerzita v Praze, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin – vedení specializačních přednášek Vězeňská zkušenost 20. století; Intelektuálové a moc: FF UK během tzv. normalizace

Ocenění za odbornou činnost

 • 2008 Cena E. M. Remarqua – udělena Česko-německou komisí historiků

Grantové projekty

 • 2016 Proměny vězeňství v českých zemích v letech 1965–1992. Systémové a individuální adaptace – juniorský grant GA ČR č. 17-26073Y – řešitelka
 • 2009 – 2011 KSČ na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze 1968–1989 – grant GA AV č. KJB801010901 – spoluřešitelka
 • 2010 Sonda do reflexe FF UK: edice dosud nezveřejněných dokumentů – interní grant FF UK – spoluřešitelka
 • 2008 Výzkum mechanismů činnosti a fungování KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989 – specifický výzkumný projekt FF UK – spoluřešitelka

Bibliografie

Kolektivní monografie

 • PINEROVÁ, Klára – McDERMOTT, Kevin: The Rehabilitation Process in Czechoslovakia: Party and Popular Responses. In: McDERMOTT, Kevin – STIBBE, Matthew (eds.): De-Stalinising Eastern Europe. The rehabilitation of Stalin’s victims after 1953. Palgrave Macmillan UK, Basingstoke 2015, 262 s.
 • PINEROVÁ, Klára – HOLEČKOVÁ, Marta Edith: Studentský život podle pravidel. In: JAREŠ, Jakub– SPURNÝ, Matěj – VOLNÁ, Kateřina a kol. Náměstí Krasnoarmějců 2. Učitelé a studenti Filozofické fakulty UK v období normalizace. Togga  Filozofická fakulta UK, Praha 2012, 404 s.
 • PINEROVÁ, Klára: Političtí vězni a vězeňkyně v Československu v letech 1948–1963. In: HOUDA, Přemysl – VANĚK, Miroslav – MÜCKE, Pavel (eds.): Deset let na cestě. Orální historie na Sovinci (2002–2011). FHS UK, Praha 2012, 296 s.
 • BOUŠKA, Tomáš – LOUČ, Michal – PINEROVÁ, Klára: Českoslovenští političtí vězni. Životní příběhy [Czechoslovak Political Prisoners: Life Stories]. Česká asociace orální historie, Praha 2009, 352 s.
 • PINEROVÁ, Klára – BOUŠKA, Tomáš: Czechoslovak Political Prisoners. Life Stories of 5 Male and 5 Female Victims of Stalinism. Tomáš Bouška, Praha 2009, 175 s.

Sborníky, kritické edice dokumentů, slovníky

 • VOLNÁ, Kateřina – JAREŠ, Jakub – SPURNÝ, Matěj – PINEROVÁ, Klára: Prověřená fakulta. KSČ na Filozofické fakultě UK v letech 1969–1989. Edice dokumentů. Ústav pro soudobé dějiny, Praha 2009, 308 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • PINEROVÁ, Klára: Techniky brainwashingu využívané pracovníky Státní bezpečnosti a jejich následky. In: HAZDRA, Zdeněk – JUNEK, Marek (eds.): Život ve stínu šibenice. Sborník Národního muzea v Praze, Řada A – Historie. Národní muzeum, Praha 2016, č. 3–4, s. 5–12.
 • PINEROVÁ, Klára: Stigmatizace politických vězňů po jejich propuštění v letech 1960–1989. In: Přednášky z 58. běhu Letní školy slovanských studií. FF UK – Euroslavika, Praha 2015, s. 217-231.
 • PINEROVÁ, Klára: Everyday´s life of prisoners and preserving their moral integrity in the Czechoslovak and East German´s Prisons after Second World War. In: WAKOUNIG, Marija: From collective memories to intercultural exchanges. LIT Verlag, Berlin 2012, 248 s. Europa orientalis, č. 13.
 • PINEROVÁ, Klára: Vergleich der Strafvollzugsysteme in der Tschechoslowakei und der DDR in den 1950er Jahren. In: ŘEZNÍK, Miloš – ROSENBAUM, Katja (eds.): Die ČSSR und die DDR im historischen Vergleich. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier staatssozialistischer Systeme in Mitteleuropa. Edition Kirchhof & Franke, Leipzig und Berlin 2014, 114 s.
 • PINEROVÁ, Klára: Věra Havlínová a Alois Suttý. In: ŽÁČEK, Pavel a kol. Vyjádření úcty a vděčnosti. Sborník o protikomunistickém odboji. Ministerstvo obrany ČR – Vojenský historický ústav Praha, Praha 2013, 183 s.
 • PINEROVÁ, Klára: Forenzně-sociologická sonda do způsobu a metod vyšetřování StB v 50. letech 20. století. Člověk – Časopis pro humanitní a společenské vědy (online), 2008, č. 11 (cit. 5. 12. 2017). Dostupné z: http://clovek.ff.cuni.cz/view.php?cisloclanku=2008061504.

Anotace, recenze

 • PINEROVÁ, Klára: Erinnerungen politischer Häftlinge als Quelle. Herder Aktuell, 2015, č. 40, s. 5–6.
 • PINEROVÁ, Klára: Přemýšlení o revoluci 1989 – nové nápady, interpretace a přístupy. [1989: Thinkink Revolution in East-Central Europe]. Sborník Archivu bezpečnostních složek, 2014, č. 12, s. 345–347.