Ředitelka odboru Mgr. Blanka Mouralová (*1974)

Mgr. Blanka Mouralová (*1974)

Ředitelka odboru

Kontakt

+420 221 008 259

blanka.mouralova@ustrcr.cz

Odborné zaměření

 • Dějiny politického myšlení
 • Struktury a instituce moderního státu
 • Tvorba historických muzejních expozic

Vzdělání

 • 1999–2004 Masarykova univerzita Brno, Fakulta sociálních studií – Katedra politologie – doktorské studium (téma: Konzervatismus E. Burka; studium ukončeno pro pracovní zaneprázdněnost)
 • 1995­–1998 Univerzita Karlova Praha, Fakulta sociálních studií – obor Politologie – magisterské studium (závěrečná práce na téma: Svoboda a společenství v politické filosofii H. Arendtové) – studium zakončeno udělením titulu Mgr.
 • 1992–1995 Univerzita Karlova Praha, Fakulta sociálních studií – obor Politologie – bakalářské studium

Profesní curriculum

 • od 2015 Ústav pro studium totalitních režimů – ředitelka Odboru výzkumu a vzdělávání
 • 2014–2015 Úřad vlády České republiky – členka týmu poradců předsedy vlády
 • 2007–2015 Collegium Bohemicum, o. p. s. – ředitelka
 • 2003–2007 Česká centra – ředitelka Českého centra Berlín
 • 1999–2001 Senát Parlamentu České republiky – odborná asistentka senátora D. Kroupy
 • 1995–1998 Parlamentní zpravodaj (vydavatel IDEU, Praha) – členka redakce

Další činnost

 • od 2017 Paměť a dějiny – předsedkyně redakční rady
 • od 2012 Sudetoněmecké muzeum Mnichov (Spolková republika Německo) – členka vědecké rady
 • od 2008 Česko-německé diskusní fórum – podfórum Kultura a menšiny, Dialog bez tabu – členka
 • 2014–2015 Ústav pro studium totalitních režimů – členka vědecké rady
 • 2001–2015 Evropské hnutí v České republice – členka výkonného výboru
 • 2012–2014 Knižní cena Georga Dehia udílená Německým kulturním fórem pro východní Evropu v Postupimi – členka poroty
 • 2010–2012 Projekt „Výchova k občanství“ Centra občanského vzdělávání při Masarykově univerzitě v Brně – krajská koordinátorka
 • 2008–2010 Projekt německé Spolkové kulturní nadace „Zipp – česko-německá kulturní setkávání“ – členka kuratoria

Zahraniční stáže a studijní pobyty

 • 2002–2003 Německý Spolkový sněm a Ministerstvo vědy, kultury a umění Bádenska-Virtemberska (Spolková republika Německo) – roční stipendijní program Nadace Roberta Bosche pro mladé vedoucí pracovníky ze zemí střední a východní Evropy
 • 2001–2002 University of California, Berkeley (Spojené státy americké) – roční vědecký pobyt
 • 2000 Institut pro vědy o člověku, IWM, Vídeň (Rakousko) – host na šestiměsíčním studijním pobytu; Vídeňská univerzita – mimořádné jednosemestrální studium
 • 1997 Londýn (Spojené království Velké Británie) – několikaměsíční výzkumný pobyt – stipendium Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund a rektorátu UK

Pedagogická činnost

 • od 2010 německé základní a střední školy (Spolková republika Německo) – přednášková činnost na téma evropské hodnoty, totalitarismus, postkomunistická společnost a dědictví disentu v rámci politického vzdělávání financovaného nadacemi politického vzdělávání
 • 2009–2011 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, Katedra politologie a filozofie – vedení kurzu Konzervatismus a americká politická filozofie a semináře k politické teorii H. Arendtové
 • 1998–2001 Univerzita Karlova v Praze, Institut základů vzdělanosti, později Fakulta humanitních studií – vedení přednášek z úvodu do moderního politického myšlení a semináře Český parlament

Grantové projekty (výběr)

 • 2016–2018 Systém dlouhodobých priorit udržitelného rozvoje ve státní správě – projekt Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost realizovaný Úřadem vlády ČR (reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0002185) – spoluřešitelka projektu zodpovědná za metodologii
 • 2012–2015 Collegium: Mensch, Gedächtnis, Museum, Europäisches Netzwerk der Kultur- und Bildungseinrichtungen – Nadace Roberta Bosche – koordinátorka projektu
 • 2008–2013 Budování muzejních sbírek Collegia Bohemica k tématu kulturního dědictví německy mluvícího obyvatelstva českých zemích (partnerem Německé historické muzeum Berlín – DHM) – Česko-německý fond budoucnosti – koordinátorka projektu
 • 2009–2012 Vývoj a realizace koncepce trvalé expozice k dějinám Němců v českých zemích (partnerem Ústav pro saskou historii a etnografii, Drážďany – ISGV a Saský zemský úřad pro muzejnictví, Chemnitz) – Cíl 3 pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko – manažerka projektu
 • v pozici ředitelky Collegia Bohemica, o. p. s. – autorka a předkladatelka desítek dalších projektů

Bibliografie

Kolektivní monografie, kapitola v monografii

 • MOURALOVÁ, Blanka – ŠÍCHA, Jan: 1500 Quadratmeter und 800 Jahre Leben. Visionen eines Museums von einer abwesenden Minderheit. In: DRAGSBO, Peter (ed.): Selbstbilder der Minderheiten Nationale und ethnische Minderheiten im Museum. Sonderburg 2013, s. 38–48.
 • MOURALOVÁ, Blanka – ŠÍCHA, Jan: Das Museum einer nahezu abwesenden Minderheit. In: LOZOVIUK, Petr (ed.): Visualisierte Minderheiten. Drážďany 2012, s. 151–165.
 • MOURALOVÁ, Blanka (ed.): Die Prager Universität Karls IV.: von der europäischen Gründung bis zur nationalen Spaltung. Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam 2010, 254 s.

Studie v odborných periodikách a sbornících

 • MOURALOVÁ, Blanka: Edmund Burke: konzervativec, nebo utilitarista? Politologická revue, 2001, roč. Vll /2, s. 34–56.

Anotace, recenze

 • MOURALOVÁ, Blanka: Recenze. Michael Oakeshott: Racionalismus v politice. Politické Vedy (online), 2020, roč. 23 č. 3, s. 171–179 (cit. 20. 10. 2020). Dostupné z: https://doi.org/10.24040/politickevedy.2020.23.3.171-179
 • MOURALOVÁ, Blanka: Recenze. Russell Kirk: Konzervativní smýšlení. Politologický časopis, 2000, č. 7, s. 285–289.
 • MOURALOVÁ, Blanka: Recenze. Caspar von Schrenck-Notzing (ed.): Lexikon des Konservatismus. Politologický časopis, 2000, č. 7, s. 289–291.

Učební texty, výuková DVD

 • Flucht und Vertreibung. Geschichte des 20. Jahrhunderts aus der Perspektive von drei Nachbarn, učebnice pro 11–13 třídu. Enst Klett Verlag, Stuttgart – Lipsko 2009, 96 s. (odborná poradkyně).

Výstavy a instalace, výstavní katalogy

 • 2019 Cesta je volná! Německý exodus v roce 1989 (Instalace: Praha, Chemnitz) – spoluautorka putovní české a německé výstavy.
 • 2019 Studentská revoluce 1989 (Instalace: Hradec Králové, Klatovy, Přerov) – spoluautorka putovní české a německé výstavy.
 • 2017 Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje (Instalace: Muzeum Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Národní památník na Vítkově) – supervize při přípravě výstavy.
 • KOL. autorů: Katalog Případ Světlana. Proměny obrazu třetího odboje. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha 2017, 94 s.
 • Naši Němci. Dějiny německojazyčných obyvatel českých zemí – Collegium Bohemicum, o. p. s. pro Muzeum města Ústí nad Labem (zatím nerealizováno) – koordinátorka příprav a spoluautorka koncepce česko-německé trvalé muzejní expozice.

Webové projekty, elektronické výstupy projektů

Aktivní účast na konferencích a veřejných debatách (výběr)

 • Betlémská kaple, Praha, 10. 10. 2019: Za pravdu… závěrečná debata – účastnice debaty (další pozvaní hosté: Václav Bělohradský, Miroslav Petříček, Petr Pithart, Jan Sokol, Miroslav Šik)
 • Knihovna Václava Havla, ÚSTR, Česko-německý spolek právníků, Hanns-Seidel-Stiftung, Praha, 18. 5. 2018: konference 50 let Pražského jara a počátek svobody – příspěvek Česká reflexe totalitarismu po roce 1989
 • Multikulturní centrum Praha, Friedrich-Ebert-Stiftung a Masarykova demokratická akademie, Náprstkovo muzeum, 21. 11. 2017: Patří uprchlíci do muzea? – účastnice debaty
 • Bavorská zemská centrála pro politickou vzdělávací práci, Würzburg (Spolková republika Německo), 4.–6. 10. 2012: konference Böhmen / Tschechien und Deutschland. Nachbarn in Europa zwischen Gegnerschaft und Partnerschaft – příspěvek Zweierlei Erinnerungskulturen – Deutsch-tschechische Beziehungen im Spiegel nationaler Geschichtsbilder. Die tschechische Perspektive
 • Výběr z mnoha desítek přednášek na téma muzejní expozice „Naši Němci“:
  • Technická univerzita v Saské Kamenici /Chemnitz, Greiz (Spolková republika Německo), 13. 11. 2011: konference Regionální místa paměti
  • Asociace muzeí a galerií spolu s partnerskými asociacemi ze Saska, Bavorska a Horního Rakouska, Norimberk, (Spolková republika Německo), 8. 10. 2011: konference Moderní formy muzejní prezentace
  • Německé historické muzeum (DHM), Berlín, (Spolková republika Německo), 18. 9. 2010: sympozium Flucht, Vertreibung, ´ethnische Säuberung´. Eine Herausforderung für Museums- und Ausstellungsarbeit weltweit
 • ČSPV a MPÚ, Brno, 2000: Konference českých politických vědců – příspěvek Problém interpretace Edmunda Burka
 • CDK, Brno, 1999: konference Po pádu totalitarismu – příspěvek Teorie totalitarismu H. Arendtové