Odbor zkoumání totalitních režimů

Odbor zkoumání totalitních režimů zabezpečuje zkoumání a nestranné hodnocení období doby nesvobody i komunistické totalitní moci, antidemokratické a zločinné činnosti orgánů státu, zejména jeho bezpečnostních složek, Komunistické strany Československa a organizací založených na její ideologii, analyzuje příčiny a způsoby likvidace demokratického režimu, získává a zpřístupňuje dokumenty o době nesvobody a období komunistické totalitní moci a dokumentuje účast domácích i zahraničních osob na podpoře totalitního režimu a na odboji a odporu proti němu. Dále se podílí na dokumentaci zločinů doby nesvobody a období komunistické totalitní moci a zajišťuje zaznamenávání svědectví pamětníků zkoumaných období.

Oddělení zkoumání doby nesvobody

Zkoumá dobu nesvobody v období od 30. září 1938 do 4. května 1945 a dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře nacistického režimu a na odboji a odporu proti němu.

Oddělení zkoumání komunistické totalitní moci

Zkoumá komunistickou totalitní moc, antidemokratické a zločinné činnosti orgánů státu od 25. února 1948 do 29. prosince 1989 a předchozích dějů týkajících se příprav k totalitnímu uchopení moci, jeho bezpečnostních složek, organizací založených na komunistické ideologii.

Analyzuje příčiny a způsob likvidace demokratického režimu. Dokumentuje účast domácích a zahraničních osob na podpoře komunistického režimu a na odboji a odporu proti němu.

Oddělení dokumentace

Zabezpečuje dokumentaci zločinů doby nesvobody a komunistické totalitní moci, shromažďuje a zpracovává obrazový materiál pro publikace a výstavy. Spolupracuje s oddělením výstav a vzdělávání při přípravě výstav, seminářů a odborných konferencí. Připravuje a realizuje audiovizuální záznamy svědectví pamětníků doby nesvobody a komunistické totalitní moci.

Skupina výzkumu protikomunistického odboje a odporu

Skupina vzdělávání

Skupina orální historie

Skupina pro přípravu odborných stanovisek, podkladů a informací

  • Mgr. Marie Bočková – vedoucí skupiny
  • Mgr. Zdeněk Homola
  • Mgr. Tereza Pavlíčková
  • PhDr. Jan Synek
  • PhDr. Roman Vondra, Ph.D.